Der zināt
Notikusi janvāra Bauskas novada domes sēde, pieņemti vairāki saistošie noteikumi, mainīti siltumapgādes un siltumenerģijas tarifu plāni un citi jaunumi

Pašvaldība arī turpmāk finansiāli atbalstīs iedzīvotāju iniciētus projektus

Domes sēdē 27.janvārī deputāti apstiprināja iedzīvotāju iniciētu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikumu. Tajā noteikta pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība. Šāda atbalsta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Uz pašvaldības finansējumu var pretendēt biedrības un nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā kā arī neformāla (uz projekta iesniegšanas un īstenošanas brīdi brīvi izveidota) iedzīvotāju grupa, kurā apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi pašvaldības iedzīvotāji. Maksimālais piešķīruma apmērs no pašvaldības budžeta 1000 EUR. Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un citi dokumenti ir pieejami pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv, sadaļā LĪDZDALĪBA, kā arī Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, bibliotēkās un pagastu nodaļās. Pieteikšanās tiks izsludināta viena mēneša laikā no pašvaldības budžeta pieņemšanas.

Par līdzfinansējumu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai
Apstiprināts nolikums, kas nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu biedrību un nodibinājumu iniciatīvu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un sociālajā jomā.

Lai veicinātu sabiedrisko organizāciju attīstību Bauskas novada administratīvajā teritorijā un iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī, lai veicinātu sadarbību starp pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem, pašvaldība nolikuma ietvaros var piešķirt vienreizēju finansiālu atbalstu līdz 2500 EUR. Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv.

Par pašvaldības līdzekļu sadales kārtību sporta pasākumiem un attīstībai
Domes sēdē apstiprinātais nolikums „Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību” nosaka sistēmu, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir finansējumu pašvaldības organizētiem sporta pasākumiem, Bauskas novada komandu dalībai valsts mēroga sacensībās, juridiskām un fiziskām personām sporta pasākumu organizēšanai Bauskas novadā, pieaugušo un veterānu dalībai Latvijas Sporta veterānu savienības organizētajās finālsacensībās, sporta veidu attīstībai un individuālajiem sportistiem. Nolikumā reglamentēta naudas balvu piešķiršana Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām par sasniegumiem sportā. Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv.

Domes sēdē apstiprināti šādi saistošie noteikumi:

 • Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā;
 • Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu;
 • Par Bauskas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas apmēru;
 • Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā ;
 • Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”;
 • Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē.
 • Saistošie noteikumi saskaņošanai tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņots licencētās makšķerēšanas nolikums

Lai racionāli izmantotu saimnieciski vērtīgas zivju sugas – vimbas – resursus, kā arī iegūtu papildu finanšu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, tika saskaņots biedrības „Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība” iesniegtais licencētās makšķerēšanas nolikums licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē, Bauskas novadā 2022. – 2024.gadam.

Apstiprina Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas nolikumu un sastāvu

Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas darbības mērķis ir sekmēt Bauskas novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu un kultūrvēsturisku objektu un Bauskas vecpilsētas kā kultūrvēsturiski nozīmīga kompleksa saglabāšanu un attīstību, veidojot vienotu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības koncepciju. Ar domes lēmumu izveidota Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija un tās darbības nolikums.

Komisijā darbosies:

 • Komisijas priekšsēdētāja – Mārīte Putniņa,  Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektore;
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Egija Stapkēviča, biedrības „Bauskas vecpilsēta” valdes locekle;
 • Komisijas loceklis Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes deputāts;
 • Komisijas locekle Ieva Bronko-Pastore – biedrības „Bauskas vecpilsēta” valdes locekle;
 • Komisijas locekle Dace Putna – Būvvaldes vadītāja;
 • Komisijas loceklis Māris Skanis – Bauskas pils muzeja direktors;  
 • Komisijas locekle Ilze Tijone – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
 • Komisijas loceklis Ralfs Simanovičs – Būvniecības nodaļas vadītājs;
 • Komisijas loceklis Mārtiņš Mediņš – Bauskas novada domes deputāts;
 • Komisijas loceklis Kārlis Sinka – biedrības „Arhīvs” valdes loceklis;
 • Komisijas locekle Laura Lūse – Rundāles pils muzeja direktore.

Jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā

Ar domes lēmumu no 1. februāra noteikti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi. Līdz šim Bauskas novada Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā maksa par auksto ūdeni un kanalizāciju tika aprēķināta saskaņā ar Rundāles novada domes 2020. gada 26. novembrī pieņemto lēmumu. Par auksto ūdeni – 1,23 EUR/m3, kanalizācija - 1,18 EUR/m3.

Rundāles apvienības pārvaldes komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks domes sēdē skaidroja, ka palielinājušās elektroenerģijas izmaksas, kas saistītas gan ar izmaksu pieaugumu elektroenerģijas tirgū, gan ar jauna elektroenerģijas piegādes līguma noslēgšanu.

Ar domes sēdes lēmumu Bauskas novada Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā apstiprināti šādi aukstā ūdens un kanalizācijas tarifi:

 • aukstā ūdens tarifs ūdens lietotājiem 1,34 EUR par 1 m³ bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
 • kanalizācijas tarifs ūdens lietotājiem 1,44 EUR par 1 m³ bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Ja ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs,  aprēķins notiek pēc skaitītāja. Ja ūdens patēriņa skaitītājs nav uzstādīts, tiek noteiktas šādas normas:

Aukstais ūdens:

 • ūdens patēriņš 6 m³ par vienu personu mēnesī daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdensapgādi un karstā ūdens apgādi;
 • ūdens patēriņš 4,5 m³ par vienu personu mēnesī daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdensapgādi;
 • ūdens patēriņš 9 m³ mēnesī par vienu personu individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu ūdensapgādi;
 • ūdens patēriņš 1,5 m³ mēnesī par vienu personu ēkās ar brīvkrāniem ārpus ēkas.

Kanalizācijas patēriņš:

 • kanalizācijas patēriņš 6 m³ mēnesī par vienu personu daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdensapgādi un karstā ūdens apgādi un centralizētu kanalizācijas sistēmu;
 • kanalizācijas patēriņš 4,5 m³ mēnesī par vienu personu daudzdzīvokļu ēkās ar centralizētu ūdensapgādi un centralizētu kanalizācijas sistēmu;
 • kanalizācijas patēriņš 9 m³ mēnesī par vienu personu individuālajās dzīvojamās mājās ar centralizētu kanalizācijas sistēmu.

Mainās siltumenerģijas tarifs Bauskas novada Rundāles pagastā

No 1. februāra noteikts jauns siltumenerģijas tarifs Pilsrundāles un Saulaines ciemā. Dome apstiprināja tarifu par siltumenerģiju (īpašumu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai) – T – 134,90 [EUR/MWh] bez PVN. (Siltumenerģijas tarifs 2021. gadā 54,43 [EUR/MWh] bez PVN0.

Rundāles apvienības pārvaldes komunālo pakalpojumu dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks siltumenerģijas cenu kāpumu pamatoja ar to, ka būtiski palielinājušās dabasgāzes un elektroenerģijas iegādes cenas, augušas dabas resursu nodokļa likmes, tādēļ nepieciešams veikt izmaiņas siltumenerģijas tarifā Rundāles pagasta Pilsrundāles un Saulaines ciemā.

Norēķini par siltumenerģiju veicami pēc katras ēkas siltumpatēriņa (MWh) un saskaņā ar kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu un kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.

No 1.marta mainās SIA „Mūsu saimnieks” siltumapgādes pakalpojuma tarifs

Deputāti apstiprināja pašvaldības SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma izmaiņas, kas stāsies spēkā no 1.marta. Kopējais tarifa palielinājums ir 32,4%.  Līdz 1.martam siltumapgādes pakalpojuma cena būs līdzšinējā-68,14 EUR/MWh, no 1.marta-90,24 EUR/MWh (bez PVN). Sadārdzinājuma pamats ir šķeldas cenu kāpums un siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugums.

Pirms domes lēmuma pieņemšanas tika organizēta iedzīvotāju uzklausīšanas sanāksme, kur speciālisti sniedza skaidrojumu par pakalpojumu cenu pieaugumu.

Apstiprina Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu

Valsts normatīvie akti nosaka, ka pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. Janvāra domes sēdē tika apstiprināts Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns. Dokumentā sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem, apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā. Civilās aizsardzības plāna pilns teksts www.bauska.lv.

Apstiprina nolikumu Iecavas Mūzikas un mākslas skolas vadītāja amata konkursam

Deputāti apstiprināja konkursa nolikumu uz vakanto Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amata vietu.  Dokumentu pieņemšana vakancei noteikta līdz 17.februārim. Līdzšinējā direktore Māra Vilciņa-Rugāja darba attiecības izbeigusi no 27.janvāra.

Domes sēdē tika pieņemti arī citi lēmumi. Ar lēmumu pilnu tekstu, domes sēdes protokolu un sēdes audioierakstu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste