Der zināt
Notikusi kārtējā Bauskas novada domes sēde

Bauskas novada domes 23. februāra sēdes darba kārtībā bija 56 jautājumi. Klātienē sēdē piedalījās 18 deputāti (deputāts Mārtiņš Cimermanis piedalījās pirmajos divos jautājumos), bet attālināti - deputāte Līga Rimševica.

Deputāti uzklausīja Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumu un pieņēma lēmumus par grozījumiem pašvaldības normatīvajos aktos, jaunu dokumentu izstrādi, reorganizācijas procesa uzsākšanu, jaunu komisiju izveidi, dalību vairākos projektu konkursos ārējā finansējuma piesaistei, par nekustamo īpašumu, teritoriju un citus.

12 deputātiem balsojot „Par”, tiks uzsākts SIA „Bauskas ūdens”, SIA „Bauskas siltums”, SIA „Vides serviss”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kūdrinieks” reorganizācijas process. Reorganizācijas rezultātā tiks izveidota viena pašvaldības kapitālsabiedrība, kas aptvers visu komunālo pakalpojumu jomu Bauskas novadā, paaugstinot darba efektivitāti un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lai precizētu sabiedrisko organizāciju iesniegto iniciatīvu izvērtēšanas, realizēšanas, atskaišu iesniegšanas un izvērtēšanas procesu, izmaiņas veiktas nolikumā Nr.3 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai”. Turpmāk biedrības un nodibinājumi varēs saņemt līdzfinansējumu iniciatīvu realizācijai arī vides aizsardzības jomā, tāpat projekta īstenošanas laiks tiek noteikts līdz kārtējā gada 30. novembrim. Ar visiem grozījumiem varēs iepazīties nolikuma konsolidētajā redakcijā.

Ir pieņemts lēmums par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Bauskas novada teritorijā. Tiks veikta pašvaldības ceļu apsekošana un ierobežojošo ceļa zīmju uzstādīšana un satiksmes organizēšana transporta kustībai saskaņā ar konkrētā laika klimatiskajiem apstākļiem. 

Patstāvīgajās komitejās tika skatīts un uz domes sēdi virzīts jautājums par projekta „Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā” īstenošanu. Projekta ietvaros tiktu iegādāts viens vai divi elektroautobusi skolēnu pārvadājumu organizēšanai un saistīto bezemisiju transportlīdzekļu uzlādes punktu infrastruktūras izveide. Tomēr pēc plašām debatēm, astoņiem deputātiem balsojot „Par”, pieciem – „Pret” un pieciem – „Atturoties”, tika pieņemts lēmums projektā nepiedalīties.

Tika atbalstīta vairāku pārrobežu sadarbības projektu pieteikumu iesniegšana:

  • Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projekts „Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana” (Active and healthy ageing);
  • Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projekts „Vēsturiskie sakari Zemgalē: Pasvales-Bauskas novads” (Historical connections in Ziemgala (Semigallia): Pasvalys-Bauska region);
  • Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projekts „BALTI. BRĪVĪBA.GAISMA”’;
  • Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projekts „Nākotnes prasmju pamats - zināšanas un kapacitāte STEAM jomā”;
  • Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projekts „Zudušā mantojuma pievilcība un digitālā pieejamība pierobežā” (Reclaimed history);
  • Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projekts „Bioloģiskās daudzveidības un zili-zaļās infrastruktūras uzlabošana” (INVAGREEN);
  • Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 3. projektu konkurss – Kapitalizācija un rezultātu stiprināšana projektā „Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” /SMEPRO 2/;
  • Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projekts „Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā” (SAFE RESPONSE).

Ir izveidota kolektīvā iesnieguma izskatīšanas komisija. Šāds lēmums pieņemts, jo Bauskas novada pašvaldībā 2023. gada 13. februārī tika reģistrēts kolektīvais iesniegums saistībā ar platformā ManaBalss.lv publicēto parakstu vākšanas iniciatīvu „Par Bauskas novada vizuālās identitātes saglabāšanu”, kuru ir parakstījuši 359 iesniedzēji (309 personas atbilst parakstītāja statusam), un atbilstoši kolektīvā iesnieguma saturam dome lemj par šā iesnieguma turpmāko virzību, nosakot par to atbildīgo pašvaldības institūciju. Izveidotajai komisijai triju mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas ir jāsniedz pārskats par kolektīvā iesnieguma virzību.

Plašāka informācija par pieņemtajiem lēmumiem tuvāko dienu laikā tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnēs www.bauska.lv, www.iecava.lv, www.rundale.lv, www.vecumnieki.lv, pašvaldības informatīvā izdevuma “Bauskas novada Vēstnesis” marta numurā un sociālo mediju profilos.

Noskatīties domes sēdes videoierakstu. Ar visiem Bauskas novada domes lēmumiem varēs iepazīties.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 30. martā.