Der zināt
Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 22. jūnijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “GAIŽĒNI” paredzētajai darbība.

Paredzētā darbība: Cūku audzēšanas jaudas palielināšana par 10 200 vietām nobarojamo cūku turēšanai kompleksā “Tunkūni”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “GAIŽĒNI” (reģ. Nr. 44101019987, jur. adrese:  Valmieras iela 17, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101).

Paredzētās darbības norises vieta: “Brūveri”, Brunavas pagasts, Bauskas novads (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0079).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 21. marta līdz 2023. gada 4. aprīlim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2023. gada 21. martā plkst. 17.00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicētas SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 2023. gada 4. aprīlim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

  1. papīra formātā Bauskas novada domes ēkā Uzvaras ielā 1, Bauskā;
  2. tīmekļa vietnē: www.environment.lv/lv/aktualitates.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: +371 67321173, fakss: +371 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lvwww.vpvb.gov.lv) līdz 2023. gada 6. aprīlim.