Bauskas novada dome Sociālā joma
Sociālo pakalpojumu ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā
Bauskā, Slimnīcas ielā 4 plānots nodrošināt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumu. Foto: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

12. oktobra Sociālās un veselības komitejas sēdē deputāti skatīs lēmumprojektu par grozījumu veikšanu Bauskas novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā” un šo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai “Cerību spārni”.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiks papildināts sociālo pakalpojumu klāsts un ieviesti redakcionāli labojumi, lai uzlabotu un pilnveidotu jau esošo sociālo pakalpojumu regulējumu, tai skaitā to pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. Pakalpojumu klāstu ir iespējams paplašināt, jo pašvaldība, realizējot ERAF projektu “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”, ir izveidojusi nepieciešamo infrastruktūru šādu pakalpojumu sniegšanai.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz tiesības saņemt:

  • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumupilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;
  • atelpas brīža pakalpojumu – bērniem no 3 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras dzīvo ģimenēs un kurām ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;
  • specializētās darbnīcas pakalpojumu – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Plāno slēgt deleģēšanas līgumu

Tā kā Sociālā dienesta struktūrā nav paredzētas amata vienības uzskaitīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un dienestam nav pieredzes šo sociālo pakalpojumu organizēšanā, bet jaunu amata vienību izveidošana, attiecīga personāla piesaistīšana un atsevišķas struktūrvienības izveidošana prasītu lielu administratīvo un finanšu resursu ieguldījumu, komitejā plānots skatīt arī lēmumprojektu par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar  biedrību “Cerību spārni”.

Ja sagatavotais līgums tiks apstiprināts un parakstīts, biedrība “Cerību spārni” turpmākos piecus gadus sniegs šādus sociālos pakalpojumus:

  • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums un atelpas brīža pakalpojums (Slimnīcas ielā 4, Bauskā, Bauskas novadā);
  • dienas aprūpes centra pakalpojums, specializētās darbnīcas pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem (Rūpniecības ielā 9, Bauskā, Bauskas novadā);
  • dienas aprūpes centra pakalpojums un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem (Baldones ielā 65, Iecavā, Bauskas novadā).

Lai nodrošinātu deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi, komiteja skatīs arī lēmumprojektu par nekustamā īpašuma Slimnīcas ielā 4, Bauskā, Bauskas novadā nodošanu biedrībai “Cerību spārni” bezatlīdzības lietošanā.   

Lēmumprojektus plānots izskatīt arī Finanšu komitejas sēdē, bet galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē.