Pašvaldība
Sociālās un veselības komitejas sēdes darba kārtība

Sociālā un veselības komitejas sēdes darba kārtība
2021.gada 16.septembrī plkst. 9.00
Bauskas novada dome, Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā” izdošanu.
Ziņo: Evita Heidemane

2. Par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā” izdošanu.
Ziņo: Evita Heidemane

3. Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa īpašuma Nr.[…], Edvarta Virzas ielā […], Iecavā, Bauskas novadā īres līguma noslēgšanu ar īrnieka ģimenes locekli D.S.
Ziņo: Aivars Mačeks

4. Par dzīvojamās telpas Cīruļu ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

5.Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

6. Par dzīvojamās telpas „[…]” – […], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane 

7. Par dzīvojamās telpas „[…]” – […], Stelpē, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane 

8.Par dzīvojamās telpas „[…]” – […], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

9. Par dzīvojamās telpas „[…]” – […], Stelpe, Stelpes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

10. Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela […], Valles pagastā īres tiesību piešķiršanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

11. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres līguma izbeigšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Kalniņš