Der zināt

No 2022. gada 1. janvāra stājas spēkā Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” un “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.

Izstrādājot saistošos noteikumus par pašvaldības sociālajiem pabalstiem, pašvaldība izveidoja darba grupu. Kā prioritāti darba grupa noteica pabalstus un palīdzību, kuru no pašvaldības budžeta var nodrošināt visām sociālajām grupām vienlīdzīgi visā jaunveidotā novada teritorijā.  Darba grupa strādāja, lai jaunajos saistošajos noteikumos sabalansētu gan budžeta iespējas, gan mērķgrupas, kurām pašvaldības atbalsts visvairāk nepieciešams.

Pamats šādam lēmumam ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rekomendācija – nedublēt valsts un pašvaldības sniegtos pabalstus, proti, sākotnēji nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas un tikai pēc tam - brīvprātīgās iniciatīvas. VARAM atgādina, ka būtiski ir pieaudzis Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pabalsts jeb tā sauktā “bērnu nauda”: par vienu bērnu - 25 eiro mēnesī, par diviem bērniem - 100 eiro mēnesī, par trim bērniem - 225 eiro mēnesī, par četriem un vairāk bērniem - 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Sociālajos medijos diskusiju izraisīja fakts, ka no 2022. gada 1. janvāra mainījies finansējums pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai. Vēršam uzmanību, ka pašvaldība turpina nodrošināt brīvpusdienas tiem pirmsskolas izglītojamiem, kuriem līdz šim tika nodrošinātas. No 2022. gada 1. janvāra netiek nodrošinātas brokastis un launags daudzbērnu ģimenēm, kurām nav noteikts kāds papildu statuss (trūcīgas vai maznodrošinātās personas statuss).

Līdz šim tikai kādreizējā Bauskas novada teritorijā tika īstenota brīvprātīga pašvaldības iniciatīva – pirmsskolā apmaksāt brokastis un launagu noteiktu sociālo grupu audzēkņiem. Tas bija pabalsts līdz 3 EUR dienā daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem no audžuģimenēm, aizbildņiem, skaidro Dina Romanovska, Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja. Iepriekš Bauskas novads šim mērķim ik gadu paredzēja 87 750 EUR, apmaksājot brokastis un launagu 330 pirmsskolas vecuma bērniem (tai skaitā 250 pirmsskolas vecuma izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm).

2021. gadā izveidojot jauno Bauskas novadu, kur iekļaujas Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi, šo pašvaldības iniciatīvu saglabājot, 2022. gadā no pašvaldības budžeta provizoriski būtu nepieciešami 175 000 EUR, lai nodrošinātu brokastis un launagu 660 bērniem (tai skaitā aptuveni 500 bērni pirmsskolas vecumā no daudzbērnu ģimenēm).

Atgādinām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuri līdz šim saņēma pašvaldības apmaksātās brīvpusdienas, turpinās saņemt arī pēc 2022.gada  1.janvāra. Apmaksātas brokastis un launagu var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kā arī bērni, kuriem viens no vecākiem ir ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties:

Informāciju sagatavojusi:

Sabiedrisko attiecību nodaļa