Der zināt Sociālā joma

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 2023. gada 14. novembrī izsludinājis grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un likumā “Par valsts kompensāciju  cietušajiem”. Grozījumi paredz, ka no 2024. gada 1. janvāra par juridiskās palīdzības nodrošināšanu un valsts kompensāciju izmaksu cietušajiem atbildīgā iestāde būs Tiesu administrācija.

Juridisko palīdzību nodrošina Tiesu administrācija

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšana

Fiziskām personām, kuras ir iesaistītas juridiskā strīdā un tām trūkst līdzekļu jurista pakalpojumu saņemšanai, Tiesu administrācijā (TA) var vērsties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai. TA attiecīgu kategoriju lietās norīko juridiskās palīdzības sniedzēju un apmaksā sniegto juridisko palīdzību noteiktajā apjomā.

Juridisko palīdzību civillietās (piemēram, ģimenes strīdos, dzīvokļa un apsaimniekošanas jautājumos, lietās sakarā ar saistību nepildīšanu, zaudējumu piedziņu, kopīpašuma sadali vai lietošanas kārtības noteikšanu u. c.), noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai sakarā ar bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību) un Satversmes tiesas procesā var saņemt persona, kura:

  • ir ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības  statusu (to izvērtē un piešķir pašvaldības sociālais dienests);
  • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (pastāvīga uzturēšanās aprūpes centrā, atrašanās brīvības atņemšanas iestādē);
  • pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (pēkšņi ārkārtējie apstākļi, kas nav atkarīgi no personas un kas būtiski ierobežo savu tiesību aizsardzību, piemēram, stihiska nelaime, pret personu ir vērsta vardarbība un tai nepieciešama pagaidu aizsardzība, u. c.).

Trauksmes cēlējs juridisko palīdzību negatīvu seku risināšanai, kas radušās trauksmes celšanas dēļ, saņem neatkarīgi no sava mantiskā stāvokļa.

Valsts apmaksātu juridisko palīdzību nodrošina arī pārrobežu civilstrīdos, kad persona, kura pieprasa juridisko palīdzību, pastāvīgi dzīvo kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet strīda un tiesas sēdes norises vieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī. TA šajos gadījumos ir pieteikumu pārsūtītājiestāde un kompetentā iestāde juridiskās palīdzības nodrošināšanai Latvijas Republikā.

Valsts kompensācijas saņemšana

Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā:

  • ir iestājusies personas nāve,
  • cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi,
  • aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība,
  • cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris,
  • cietušais ir inficēts ar HIV, B vai C hepatītu.

Valsts kompensācijas apmērs tiek noteikts atbilstoši noziedzīgā nodarījuma sekām un proporcionāli maksimālajam valsts kompensācijas apmēram – piecām minimālajām mēneša darba algām (ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo).

Bez maksas pārbaudīt tiesības saņemt valsts kompensāciju var Valsts kompensācijas kalkulatorā.

Valsts kompensācijas pieprasījumu iesniedz trīs gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.

Informatīvais un psiholoģiskais atbalsts pieejams, zvanot uz Atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem: 116006 un vietnē cietušajiem.lv.

Lai saņemtu valsts kompensāciju cietušajiem un valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ir jāvēršas Tiesu administrācijā.

Līdz šim minētos pakalpojumus nodrošināja Juridiskās palīdzības administrācija, kas no 2024. gada 1. janvāra tiek pievienota Tiesu administrācijai. Pakalpojumu sniegšanas kārtībā izmaiņu nav.

Uzzini vairāk par pakalpojumiem, iesnieguma veidlapām un informāciju par to aizpildīšanu un nepieciešamajiem dokumentiem, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 800 01 801 (darba laikā), vai apmeklē Tiesu administrācijas tīmekļa vietni www.ta.gov.lv