Pašvaldība
Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 10.novembrī plkst. 13.00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu, nodrošinot piekļuvi nekustamam īpašumam “Lācīši”, Bārbeles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

2. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamā īpašumā “Aizpurves”, Bārbeles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

3. Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" reģistrēšanu asenizācijas pakalpojumu sniegšanai.
Ziņo: Valērijs Gabrāns

Komitejas priekšsēdētājs: Mārtiņš Mediņš