Datums 25. aprīlis, 2024
Laiks9.00
Vieta Bauska, Bauskas novada dome

2024. gada 25. aprīlī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija
  Ivars Romānovs
 2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas vidusskola” direktora iecelšanu amatā
  Ivars Romānovs
 3. Par Bauskas novada pašvaldības aģentūras “Iecavas Veselības centrs” direktora Sandra Kaidaka atbrīvošanu no amata
  Ivars Romānovs
 4. Pārskata ziņojums par Bauskas novada bāriņtiesas darbu 2023. gadā
  Edīte Ķerģe-Karika
 5. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada bāriņtiesa" nolikumā
  Edīte Ķerģe-Karika
 6. Par Bauskas novada pašvaldības metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu
  Vita Morkūna
 7. Par Aktieru Amtmaņu muzeja nolikuma apstiprināšanu
  Dace Šileika
 8. Par sadarbības līgumu ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālo struktūrvienību
  Elīna Meldere
 9. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Cerību spārni"
  Zane Kuka
 10. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Iecavas sporta skola "Dartija"" attīstības plāna 2024.-2027. gadam saskaņošanu
  Baiba Gāga
 11. Par Bauskas novada tūrisma attīstības un mārketinga vadlīniju 2024.–2028. gadam apstiprināšanu
  Inese Turkupole-Zilpure
 12. Par plānošanas dokumenta "Bauskas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2024.–2030. gadam" apstiprināšanu
  Līga Rimševica
 13. Par plānošanas dokumenta "Bauskas novada pašvaldības Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2024.-2028. gadam" apstiprināšanu
  Līga Briģe
 14. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Par naudas balvu piešķiršanu Bauskas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs" apstiprināšanu
  Elīna Meldere
 15. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
  Sandra Kolberga
 16. Par nomas maksu pārtikas automātu izvietošanai Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas pils muzejs" telpās
  Māris Skanis
 17. Par aizņēmumu transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai
  Ilona Spurķe
 18. Par dalību projektā "PROTI un DARI 2.0"
  Jolanta Kalinka
 19. Par projekta pieteikuma "Bezemisiju transportlīdzekļu iegāde Bauskas novada sasniedzamībai" iesniegšanu
  Laura Šterna
 20. Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Rundāles apvienības pārvaldē
  Ivars Čerļenoks
 21. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" apstiprināšanu
  Ilona Spurķe
 22. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam "Iecavas Evaņģēliski-luteriskā draudze", Iecavā, Bauskas novadā
  Dace Platonova
 23. Par pašvaldības autoceļa reģistrēšanu un nosaukuma "Bauska–Priedītes" piešķiršanu
  Aigars Sietiņš
 24. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā "Pāni", Svitenes pagastā
  Dace Neiberte
 25. Par nekustamā īpašuma “Senlīči” zemes vienības Vecsaules pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības
  Dace Stubure
 26. Par atteikumu dot piekrišanu nekustamā īpašuma "Griezes", Iecavas pagastā iegūšanai īpašumā
  Baiba Leitlante
 27. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā "Ķesterkalns", nodrošinot piekļuvi īpašumam Pārupes iela 1C, Iecavā
  Baiba Leitlante
 28. Par nekustamo īpašumu maiņu
  Aija Fridrihsone
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ziedu laukums", Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Aija Fridrihsone
 30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Luzikas", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai
  Baiba Leitlante
 31. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 16, Dimzukalnā, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai
  Baiba Leitlante
 32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 29A, Iecavā nodošanu atsavināšanai
  Baiba Leitlante
 33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Saulstari", Dāviņu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Dace Stubure
 34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Kūdra 1"-9, Kūdrā, Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai
  Dace Stubure
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Kūdra 1"-2, Kūdrā, Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai
  Dace Stubure
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Zvineļi"-2, Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai
  Dace Stubure
 37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Upes iela 3-9, Bauskā nodošanu atsavināšanai
  Dace Stubure
 38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Bauskas iela 1-28, Dāviņos, Dāviņu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Dace Stubure
 39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Pūpoli"-3, Taurkalnē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 13"-13, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas iela 6-18, Vallē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 5"-15, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 10"-8, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 4"-4, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 45. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 6"-2, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 8"-2, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 1"-30, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 48. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Stūri", Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 49. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 6"-10, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 50. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 9"-12, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 51. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 5"-18, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 52. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas ielā 27-6, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane
 53. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ceriņu ielā 10-2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ligita Vasermane

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis