Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pasākuma organizators iesniedz pieteikumu par publiska pasākuma rīkošanu Bauskas novada pašvaldībā, ja attiecīgais pasākums ir paredzēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
  Pieteikums tiek iesniegts ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises dienas.
  Iesniedzot pieteikumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
  Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
  Iesniegumā par publiska pasākuma rīkošanu pasākuma organizators norāda šādas ziņas:
  1. pasākuma organizators ;
  2. par tehnisko drošību atbildīgā persona;
  3. par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona;
  4. kārtības uzturētāji;
  5. pasākuma nosaukums, veids un mērķis;
  6. pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;
  7. plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;
  8. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
  9. pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts;
  Iesniegumam pievieno:
  1. to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
  2. detalizētu pasākuma plānu;
  3. likumā noteiktajā kārtībā saskaņotu paaugstināta riska pasākuma drošības plānu;
  4. ja plānotais publiskais pasākums ir paaugstināta riska pasākums, tā organizatora apliecinājumu tam, ka par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir vismaz divu gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā;
  5. pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu pasākuma rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas atļauju izsniegšanas komisija pārbauda iesniegtos dokumentus, ja nepieciešams tiek pieprasīti papildus dokumenti saskaņā ar „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu”, pieņem lēmumu -izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai vai neizsniegt atļauju tā rīkošanai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Tiek izsniegta atļauja atbilstoši pieprasītāja izvēlei.

Uzziņas par pakalpojumu

Līga Kausiniece

Administratīvā departamenta vadītāja
liga.kausiniece [at] bauskasnovads.lv

Evita Grigorjeva

Juridiskās nodaļas vadītāja
evita.grigorjeva [at] bauskasnovads.lv