Statuss:
Noslēdzies
4_3_ieguldijums_tava_nakotne_7.png

Projekta finansētājs: ERAF
Status: Īstenots
Projekta nosaukums: Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas
Projekta numurs: 5.6.2.0/17/I/021
Projekta programma/SAM: SAM: 5.6.2.specifisko atbalsta mērķi „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām’”
Projekta budžets: 3 258 396.50 EUR
Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums 2 540 595.17 EUR, valsts budžeta dotācija 112 085,08 EUR, pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmajām izmaksām 336 255,24 EUR un finansējumu neattiecināmajām izmaksām 269 461.01 EUR.
Projekta mērķis

Projektā plānotie rezultāti: degradētās teritorijas attīstība 9,241  ha apjomā, izveidotas 37 jaunas darbavietas un ieguldītas 1 829 561,07 EUR privātās investīcijas.
Galvenās aktivitātes

Lidlauka ielas izbūvei ir paredzēts:  

 • Kopējais brauktuves garums 1520 m, tai skaitā izbūvēta Lidlauka iela 1026 m;
 • Lietus ūdens kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve: 443 m;
 • Apgaismojuma izbūve: 1539 m, t. sk. 37 balsti, 70 LED gaismekļi;
 • Sakaru kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā 2917,4 m;
 • Ūdensapgādes tīklu izbūve: 3568 m;
 • Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve: 1435,40 m;
 • Kanalizācijas spiedvada izbūve 969,80 m;
 • Sadales gāzes vada izbūve 1608.82 m;
 • Būvuzraudzība;
 • Autoruzraudzība;
 • Projekta vadība un publicitāte.

Arhitekts/Projektētājs: SIA „Vertex projekti”.

Būvnieks, projekta vadītājs: SIA „YIT INFRA Latvija.       

Būvuzraudzība: SIA „Jurēvičs un partneri”.
Īstenošanas laiks: 31.10.2018. – 30.03.2020.
Koordinātors: Ilze Tijone
Kontaktinformācija: +371 20213021
 

Publicitāte


27.11.2019.

 

logo_ERAF(8).jpg

Bauskas industriālo teritoriju apmeklē Taipejas Misijas vēstnieks Latvijas Republikā

27.novembrī Bauskas novada pašvaldību apmeklēja Taipejas Misijas Latvijas Republikā (TMIL) vadītājs Andy Chin ar mērķi iepazīties ar novada vadību, pārrunāt iespējamos sadarbības virzienus investīciju jomā, kā arī apmeklēt novada uzņēmumus.

Viesi uzņēma un ar pašvaldības darbu iepazīstināja Bauskas domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs, izpilddirektors Jānis Kalinka un Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone.

Taipejas_misija1.png

Sarunu gaitā China kungs pastāstīja par Taipejas Misijas pamatuzdevumiem un mērķiem Baltijā, kā arī uzsvēra būtiskākās sadarbības jomas.

27 gadu laikā, kopš Rīgā darbojas Taipejas Misija, starp Taivānu (Ķīnas Republika) un Baltijas valstīm izveidojusies veiksmīga sadarbība tirdzniecības, investīciju, kultūras, zinātnes un izglītības jomās. Pēdējo gadu laikā Latvijā vērojama būtiska izaugsme daudzās nozarēs, tas veicina investoru interesi un vairo vēlmi ieguldīt finansiālos līdzekļus mūsu valstī. Interese tiek fokusēta ne tikai uz Rīgas reģionu, būtiska nozīme ir draudzīgu kontaktu veidošanai ar reģioniem un pilsētām, t.sk. Bausku.

China kungs īpaši atzīmēja tās priekšrocības, kādas jau pārredzamā nākotnē Bauskai varētu sniegt RailBaltic projekta īstenošana.  Viņaprāt, šī transporta artērija sniegs nozīmīgu pienesumu Bauskai un uzņēmējdarbības attīstībai novadā kopumā.  TMIL vadītājs uzskata, ka šobrīd Baltijas reģiona valstīm ir lielas priekšrocības attiecībā pret veco Eiropu. Vēstnieks uzsvēra, ka šeit uzņēmējdarbības vide attīstās strauji, kamēr, tādās valstīs kā Lielbritānija, Vācija un Spānija, izaugsmes iespējas sarūk. „Latvijas pašvaldībām un Bauskai ir jāizmanto šis potenciāls, jākļūst atvērtākām kontaktu dibināšanā un viedokļu apmaiņā, jāmeklē un jāpiedāvā sadarbības risinājumi investoru ieinteresēšanai”, min China kungs un turpina „Taipejas Misija ir gatava iesaistīties, lai sekmētu Taivānas investoru un Bauskas novada pašvaldības sadarbību”.

Viesošanās laikā Andy Chin apskatīja Industriālā parka teritoriju un atzinīgi novērtēja tā nākotnes potenciālu.  Vizītes turpinājumā apmeklēja SIA „Lielzeltiņi” kombinētās lopbarības rūpnīcu. Tikšanās laikā direktors Dmitrijs Šačenko prezentēja putnu fabrikas attīstības virzienus un uzņēmuma stiprās puses. 

Inga Pinne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste


30.10.2019.

logo_ERAF(8).jpg

Objekta nodošana sākta Lidlauka ielā

Būvdarbus Bauskas industriālajā zonā uzsāka 2018.gadā. Industriālajā teritorijā izbūvēti kanalizācijas tīkli un kanalizācijas sūkņu stacija, uzstādītas akas, izbūvēti ūdensvadi, lietus kanalizācijas tīkli, veikti projektā paredzētie Pūriņu ielas krustojuma pārbūves darbi.

Šogad izbūvēta ceļa konstrukcija, lietus ūdens kanalizācijas maģistrālie tīkli, apgaismojums, ārējie elektriskie tīkli, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas maģistrālie vadi, kanalizācijas spiedvads un sadales gāzes vads. Veikti visi uzmērījumi, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Lai projektu pabeigtu pilnībā, teritorijā līdz 2023.gadam jāveido jauni uzņēmumi vismaz 9,241 ha platībā, jārada 37 jaunas darbavietas un jāinvestē ražotnēs vismaz 1 829 561,07 eiro privātās investīcijas.

21.septembrī, Pasaules Talkas dienā, Lidlauka ielas aplī notika apzaļumošanas darbi. Teju divi desmiti lieli un mazi talcinieki iestādīja 176 košumkrūmus (attēls). Būvdarbus objektā veic SIA „YIT Infra Latvija”, atbilstoši SIA „Vertex projekti” izstrādātajam būvprojektam, būvuzraudzība ir SIA „Jurēvičs un partneri” pārziņā. Projekta kopējās izmaksas ir 3 258 396,50 eiro, tai skaitā, ERAF līdzfinansējums 2 540 595,17 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums 112 085,08 eiro.

Lidlauka%202.jpg

Ilze Tijone,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


26.07.2019.

logo_ERAF(8).jpg

Bauskas novada priekšsēdētājs tiekas ar vadošajiem industriālo parku attīstības pārstāvjiem

Nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parka” (VATP) valdes priekšsēdētājs Ivars Eglājs un SIA „Ideju kapitāls” valdes priekšsēdētāja Baiba Berovska jūlijā apmeklēja Bauskas novada pašvaldību, lai iepazītos ar topošā Bauskas Industriālā parka attīstības plāniem, kā arī pārrunātu potenciālo investoru un uzņēmumu piesaistes iespējas.

Bauskas novada teritorijā aktuāls jautājums ir telpu pieejamība uzņēmējdarbības veikšanai, kur, bez vērā ņemamiem ieguldījumiem, varētu izvietot ražotni, noliktavu vai biroju. Topošais Bauskas industriālais parks tiek veidots ar mērķi attīstīt industriālo zonu ar teicamu ceļu infrastruktūru un izbūvētām komunikācijām. Šādu, sakārtotu un modernu vidi, novērtēs gan mazie un vidējie uzņēmumi, kas ar nelieliem finansiāliem ieguldījumiem varētu uzsākt darbību, gan lielie uzņēmumi, kuriem svarīgas mūsdienīgas komunikācijas ražošanas un pārstrādes jaudu nodrošināšanai.

Ivars Eglājs dalījās pieredzē, kādu ieguvis, uzsākot strādāt pie Ventspils Augsto tehnoloģiju parka idejas izstrādes 2004. gadā līdz projekta realizācijai ciešā sadarbībā ar Ventspils pašvaldību. Darbs pie biznesa atbalsta vides veidošanas Ventspilī tiek turpināts arī šobrīd. Viņš atzina, ka nozīmīgu pienesumu uzņēmējdarbības vides veicināšanai sniedz Ventspils Tehnikuma un Ventspils universitātes mācību programmas, kuras apgūstot, jaunajiem profesionāļiem tiek nodrošinātas darbavietas pilsētā, t.sk. uzņēmumos, kuri aktīvi darbojas VATP kompleksā. VATP arī šobrīd tiek domāts par nākotni, ģenerētas jaunas idejas un meklēti risinājumi jauniem attīstības virzieniem.

Lidlauka_iela1.png

Viesi klātienē apskatīja topošā Bauskas industriālā parka teritoriju un atzinīgi novērtēja gan lokācijas vietu, gan attīstības potenciālu.  Ar projekta vēlamo scenāriju Eglāju un Berovsku iepazīstināja Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, minot, ka Lidlauka iela pēc izbūves veida būs jaunveidojama industriālā parka zona vairāk kā 100 ha platībā, kura top uz industriāli vēl neapbūvētas zemes. Teritorijas sakārtošana prasa ievērojamus ieguldījumus infrastruktūrā. Pašvaldība piedāvās transporta infrastruktūru, ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru, kā arī pamata gāzes tīklu un ielas apgaismojumu. Darbu īstenošana ir plānota līdz 2020.gadam.  Tijone atzīmē, ka pērnā gada rudenī tika noslēgts pirmais nodoma protokols par Baltic Bioethanol rūpnīcas attīstību industriālā parka teritorijā, kurā investors plāno ieguldīt 150 milj. EUR, kā arī sadarbība ar citiem potenciālajiem investoriem.

Lidlauka_iela1%20(1).png

„Liela investora, tāda kā bioetanola rūpnīca, ienākšana Bauskā piesaistīs arī citu investoru uzmanību. Tāpēc šobrīd ir būtiski turpināt darbu pie iesāktā, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības piesaistīšanai” – tā Baiba Berovska.

radiuss%2050km.png

„Bauskai ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar citiem reģioniem, bioetanola rūpnīcas izbūvei. Pirmkārt, mūsu novadā un 50 km rādiusā ir pieejamas izejvielas (salmi), kas nodrošinātu rūpnīcas pilnvērtīgu darbību.  Uzņēmums ir uzsācis līgumu slēgšanu ar vietējiem zemniekiem par salmu piegādi ilgtermiņā” stāsta Jātnieks, “otrkārt, izdevīga atrašanās vieta.  A7 maģistrāles tiešais tuvums, kā arī iespējama Rail Baltic dzelzceļa atzara izveide, kas nodrošinās gan izejvielu, gan gatavās produkcijas ērtu transportēšanu.”

Viesi un pašvaldības pārstāvji atzīst, ka ieguvēji no sakārtotas industriālas zonas būs visi, gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji, gan pašvaldība.  Novadā tiktu nodrošinātas jaunas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem un veicināta novada attīstība. Investējot līdzekļus pamata infrastruktūras izveidē, pašvaldība ieguldītos līdzekļus jau tuvā nākotnē atgūtu nodokļu maksājumos.

Tikšanās noslēgumā VATP valdes loceklis Ivars Eglājs pauda atbalstu Bauskas pašvaldības attīstības plāniem, izsakot nodomu apsvērt iespējamo sadarbību un izteica cerību, ka topošais industriālais parks kļūs par vienu no reģiona veiksmes stāstiem.

Lidlauka_iela3.png

19.06.2019.

logo_ERAF(8).jpg

Izmanto iespējas – kļūsti par uzņēmēju Bauskas novadā!

Bauskas pilsētas dienvidu daļā pagājušajā gadā uzsākta projekta “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” īstenošana. Projekta mērķis ir revitalizēt (sakārtot) degradētās teritorijas Bauskas dienvidaustrumu daļā, lai veicinātu investoru piesaisti un nodrošinātu uzņēmējdarbības aktivizēšanos.

Vērtējot Bauskas novadu,  lielākās nozares pārstāv bioekonomiku - lauksaimniecība un pārtikas ražošana, bet salīdzinoši maz ir inovāciju un augstas pievienotās vērtības nozares uzņēmumu. Industriālās teritorijas apkārtnē šobrīd nav pārāk liela uzņēmējdarbības aktivitāte, tāpēc, sadarbībā ar Bauskas Sākumskolu, Bauskas Kultūras centru un SIA “Sky Route Films”, tika izveidots interaktīvs video ar saukli: “Izmanto iespējas – kļūsti par uzņēmēju Bauskas novadā!” Uzņēmējus uzrunā paši jaunākie Bauskas novada iedzīvotāji, kas nākotnē uzņēmējdarbību plāno paši un aicina šo iespēja izmantot arī citiem!

Projektā ir paredzēts šāds būvdarbu apjoms: auto ceļa A7 pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve pie Pūriņu ielas: 263 m garumā, Lidlauka ielas pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve: 1257,00 m; Lietus ūdens kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve: 440,90 m; Apgaismojuma balstu pamatu un apgaismojuma izbūve: 37.gab; Ārējo elektrisko tīklu izbūve 1300 m; Sakaru kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā 2941 m;  Ūdensapgādes izbūve: 3477,3 m; Sadzīves kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve: 1435,50m;  Kanalizācijas spiedvads 969,80 m; Sadales gāzes vada izbūve 1611,50 m.

Projektā sasniedzamie rezultāti: degradētās teritorijas attīstība 9 ha apjomā, izveidotas 37 jaunas darbavietas un ieguldītas 1 829 561,07 EUR privātās investīcijas.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 245 396,15 eiro ar PVN 21%, tai skaitā, attiecināmās izmaksas ir 3 023 304,25 eiro  un plānotais ERAF līdzfinansējums ir 84,68% no attiecināmām izmaksām ir 2 560 163,14 eiro.

Būvdarbus objektā veic SIA „YIT Infra Latvija”, atbilstoši SIA „Vertex projekti” izstrādātajam būvprojektam, būvuzraudzība ir SIA „Jurēvičs un partneri”  pārziņā.

Projekta īstenošana ir plānota 24 mēnešus no 2018.gada 3.ceturkšņa līdz 2020.gada 3.ceturksnim, tas ir laiks, lai esošie un jaunie uzņēmēji pieņemtu lēmumus un izmantotu piedāvātās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai tieši Bauskas novadā, jo kā saka interaktīvā video jaunie uzņēmēji: “Bauska aug un attīstās!”

YOUTUBE video: Izmanto iespējas - kļūsti par uzņēmēju Bauskas novadā


25.03.2019.

logo_ERAF(8).jpg

Drīzumā plānots atsākt darbus Lidlauka ielā

Būvdarbi Bauskas industriālajā zonā tika uzsākti pagājušajā gadā. Industriālajā teritorijā ir izbūvēti kanalizācijas tīkli un kanalizācijas sūkņu stacija, uzstādītas akas, izbūvēti ūdensvadi, lietus kanalizācijas tīkli, veikti projektā paredzētie Pūriņu ielas krustojuma pārbūves darbi. Ziemas mēnešos darbi būvobjektā netika veikti, bet kolīdz laika apstākļi atļaus, darbi objektā tiks uzsākti.  

Projektā ir paredzēts šāds būvdarbu apjoms: auto ceļa A7 pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve pie Pūriņu ielas: 263 m garumā, Lidlauka ielas pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve: 1257,00 m; Lietus ūdens kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve: 440,90 m; Apgaismojuma balstu pamatu un apgaismojuma izbūve: 37.gab; Ārējo elektrisko tīklu izbūve 1300 m; Sakaru kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā 2941 m;  Ūdensapgādes izbūve: 3477,30 m; Sadzīves kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve: 1435,50 m;  Kanalizācijas spiedvads 969,80 m; Sadales gāzes vada izbūve 1611,50 m. Lai izveidotu jaunus pieslēgumus sadzīves notekūdeņu novadīšanas un dzeramā ūdens piegādes infrastruktūrai, kas paredzēta kā sabiedriskā pakalpojuma sniegšana, ir iegūti komersantu apliecinājumi par sistēmas izveides nepieciešamību, uzņēmēji ir norādījuši indikatīvo izmantošanas apjomu.

Projektā sasniedzamie rezultāti: degradētās teritorijas attīstība 9 ha apjomā, izveidotas 37 jaunas darbavietas un ieguldītas 1 829 561,07 EUR privātās investīcijas.

Šogad projekta ietvaros tiks turpināta gāzes vada izbūve, izbūvēts jauns elektro pieslēgums, izbūvēta sakaru kanalizācija Lidlauka ielai un gāzes vads. Lielākie darbu apjomi ir brauktuves ceļa segas un ietves izbūve Lidlauka ielai, tai skaitā uzbēruma veidošana un pilnas ceļa segas konstrukciju izbūve, autoceļa A7 pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve, izveidojot papildus joslu, caurteku un konstrukciju izbūve, tiks uzstādītas barjeras 576 m garumā, izbūvēts apgaismojums Lidlauka ielai un luksoforu objekts krustojumā ar autoceļu A7. 

 Būvdarbus objektā veic SIA „YIT Infra Latvija”, atbilstoši SIA „Vertex projekti” izstrādātajam būvprojektam, būvuzraudzība ir SIA „Jurēvičs un partneri”  pārziņā.

2018.gadā tika paveikti darbi 1 335 771,79 EUR apmērā, šogad plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 026 704,87 EUR darbu pabeigšanai. Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts 2018.gada 31.oktobrī, saņemts avanss darbu veikšanai 800 000,00 EUR apmērā. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 245 396,15 eiro, tai skaitā attiecināmās izmaksas 2988935,49EUR, ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmām izmaksām, jeb 2 540 595,17 eiro.

Ilze Tijone,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


08.11.2018.

logo_ERAF(8).jpg

Noris būvdarbi  Bauskas industriālajā parkā

Bauskas industriālajā zonā kopš septembra vidus noris būvdarbi. Lidlauka ielas un pieslēguma A7 būvniecība ir viens no daudzajiem šoruden veicamajiem darbiem Bauskā.  Labvēlīgie laika apstākļi ļauj virzīties uz priekšu un domājams, ka novembrī darbi turpināsies tikpat raiti.

Nozīmīgākie darbi, kas paveikti nepilnu divu mēnešu laikā ir teritorijas sagatavošanas darbi, piemēram, izzāģēti koki un likvidēti krūmi, noņemta augu zeme vairāk kā 28 000 m3, uzsākta kanalizācijas tīklu izbūve. Industriālajā teritorijā ir izbūvēti vairāk kā 900 metri kanalizācijas tīklu, uzstādītas 22 akas, izbūvēti ūdensvadi vairāk kā 1600 m garumā un izveidots viens pieslēgums ūdensvadam. Teritorijā uzsākta lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Veikti projektā paredzētie Pūriņu ielas krustojuma pārbūves darbi, tai skaitā ierakuma, uzbēruma un pilnas ceļa konstrukcijas pārbūve, darbi pabeigti līdz šķembu virskārtai. Asfaltēšanas darbi plānoti nākamgad. Šogad projekta ietvaros tiks turpināta lietus ūdens kanalizācijas izbūve un gāzes vada izbūve.

Būvdarbus objektā veic SIA „YIT Infra Latvija”, atbilstoši SIA „Vertex projekti” izstrādātajam būvprojektam, būvuzraudzība ir SIA „Jurēvičs un partneri”  pārziņā.

Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts 2018.gada 31.oktobrī, saņemts avanss darbu veikšanai 800 000,00 EUR apmērā. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 245 396,15 eiro, tai skaitā attiecināmās izmaksas 2 988 935,49 eiro, plānotais ERAF līdzfinansējums 85% no attiecināmām izmaksām, jeb 2 540 595,17 eiro. Projekta īstenošana ir plānota 22 mēnešus.

IMG_5168.JPG

 

IMG_5113(1).JPG

 

FTAI0910(1).jpg

 

IMG_5186.JPG

 

IMG_5113(2).JPG

 

IMG-20181022-WA0003(1).jpg

Ilze Tijone,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


26.07.2018.

 

logo_ERAF(8).jpg

Uzsākta Bauskas industriālās teritorijas attīstība

Projekta „Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Bauskas novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā.Projekta mērķis ir industriālās zonas izveide, kur projektā tiks izveidota pieslēguma infratruktūra un izbūvēta jauna Lidlauka iela. Jaunas industriālas zonas izveide ietver ceļu, komunikāciju izbūvi (ūdensvads, kanalizācija, gāze u.c.) un meliorāciju. Industriālās zonas izveide ietvers valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldījumu infrastruktūrā.

Vērtējot Bauskas novadu,  lielākās nozares pārstāv bioekonomiku - lauksaimniecība un pārtikas ražošana, bet salīdzinoši maz ir inovāciju un augstas pievienotās vērtības nozares uzņēmumu. Tāpēc industriālās zonas uzdevums būtu ieguldījumu sekmēšana inovācijās un jaunās tehnoloģijās. Šajā teritorijā varētu strādāt gan progresīvās rūpniecības tehnoloģijas uzņēmumi, gan arī svarīgās pamattehnoloģijas uzņēmumi, kas ir svarīgs nosacījums depopulācijas (iedzīvotāju skaita samazināšanās valstī) apturēšanai. Uzņēmumi, kuri izteikuši vēlmi uzsākt sadarbību teritorijā, ir arī nozīmīgi darba devēji reģionā. Projektā plānoti tādu uzņēmumu ieguldījumi kā SIA „Lielzeltiņi”, SIA„Vissa Baltic transit”, SIA „Spectrum Baltic”  un SIA „Cactus”. Šo uzņēmumu investīcijas pierāda ekonomiskās izaugsmes potenciālu. Varētu veidoties enerģētikas klāsteris. Projektā plānota Lidlauka ielas un pieslēguma A7 maģistrālei būvniecība, ūdensapgādes, kanalizācijas, ārējo elektrisko tīklu apgaismojumam izbūve, sakaru kanalizācijas un sadales gāzes vada izbūve. Projekta teritorija atrodas Bauskas pilsētas dienvidu daļā. Tās apkārtnē šobrīd nav pārāk liela uzņēmējdarbības aktivitāte, bet netālu atrodas lielais komersants SIA „Lielzeltiņi”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 245 396,15 eiro ar PVN 21%, tai skaitā, attiecināmās izmaksas ir 3 023 304,25 eiro  un plānotais ERAF līdzfinansējums ir 84,68% no attiecināmām izmaksām ir 2 560 163,14 eiro.

Projektā paredzētais būvdarbu apjoms: autoceļa A7 pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve pie Pūriņu ielas 263 m,  Lidlauka ielas pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve  1257,00 m, lietusūdens kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve 440,90 m, apgaismojuma balstu pamatu un apgaismojuma izbūve, ārējo elektrisko tīklu izbūve 1300 m; sakaru kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā 2941 m. Ūdensapgādes izbūve: 3477,30 m, sadzīves kanalizācijas maģistrālo vadu izbūve 1435,50 m, kanalizācijas spiedvads 969,80 m un sadales gāzes vada izbūve 1611,50 m.

Bauskas industriālā zona pie Lidlauka ielas pēc izbūves veida būs jaunveidojamais (jeb angliski t.s. „green–field”) industriālais parks vai zona un tas top uz vēl industriāli neapbūvētas zemes, kas prasa ievērojamus ieguldījumus infrastruktūrā. Bauskas industriālā zona pie Lidlauka ielas tiek veidota saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, kur komersanti ir tiesīgi veikt rūpnīcu ēku izbūvi un nodarboties ar ražošanu.

Bauskas industriālajā zonā pašvaldība piedāvā tikai publiskos pakalpojumus – transporta infrastruktūru, ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru, kā arī nodrošinās pamata gāzes tīklu un ielas apgaismojumu infrastruktūras izbūvi.

2016.gada 25.aprīļa līgums Nr.BNA2016/024/A „Lidlauka ielas un pieslēguma A7 būvniecība Bauskā” autoruzraudzības veikšana ar SIA „Vertex projekti”, kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 2178,00 eiro.

2018.gada 18.jūlijā ir noslēgts līgums Nr.BNA2018/088/ERAF „Lidlauka ielas un pieslēguma A7 būvniecība Bauskā” ar SIA „YIT Infra Latvija”, par kopējo līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 3 208 829,79 eiro.

2018.gada 18.jūlijā noslēgts līgums Nr.BNA2018/089/ERAF „Lidlauka ielas un pieslēguma A7 būvniecība Bauskā” būvuzraudzība” ar SIA „Jurēvičs un partneri”, par kopējo līguma summu 34 243,00 eiro.

Projekta īstenošana ir plānota 24 mēnešus no 2018.gada 3.ceturkšņa līdz 2020.gada 3.ceturksnim.

ILP_5%20July%20plan.png

Ilze Tijone, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja