Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Jūlijs

Bauskas novada domes sēdes darba kārtība
2023.gada 27.jūlijā plkst. 09:00

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Informatīvs ziņojums par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" darbību 2022. gadā.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Andris Kalvāns

3. Informatīvs ziņojums par Bauskas novada kapitālsabiedrības SIA "Iecavas siltums" darbību 2022. gadā.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Andis Kaspars

4. Informatīvs zinojums par Bauskas novada pašvaldības SIA "Kūdrinieks" darbību 2022. gadā.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Andis Kaspars

5.Informatīvs ziņojums par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Mūsu saimnieks" darbību 2022. gadā.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Arvis Larionovs

6. Par saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska

7. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa vai par atmestu nolietotu transportlīdzekli" apstiprināšanu.
Ziņo: Broņislavs Ostrovskis

8. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra noteikumos Nr. 2 “Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Ziņo: Vija Ieleja
Uzaicināti: Māra Graudiņa

9. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" apstiprināšanu.
Ziņo: Sarmīte Oļehnoviča
Uzaicināti: Gita Skribāne, Zaiga Kārkliņa, Vita Grosberga, Māris Vitrups, Baiba Uzkalne

10. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Stelpes sākumskola” direktores Dagmāras Venclovas atbrīvošanu no amata.
Ziņo: Ivars Romānovs

11. Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā.
Ziņo: Ilze Ērgle

12. Par Bauskas novada pašvaldības dalību biedrībās.
Ziņo: Linda Mežsarga
Uzaicināti: Inese Turkupole-Zilpure, Līga Rimševica, Jolanta Kalinka

13. Par papildu finansējumu Viļa Plūdoņa muzeja ekspozīcijas izveidei.
Ziņo: Aigars Urtāns

14. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Dzintars Cāzers, Arvīds Zvirbulis

15. Par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Dzintars Cāzers, Arvīds Zvirbulis

16. Par iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” reorganizāciju.
Ziņo: Ivars Romānovs

17. Par iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” reorganizāciju.
Ziņo: Ivars Romānovs

18. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējuma daļas pieejamību projektā “Tranzīta ielu Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošana”.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

19. Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Iecavas apvienības pārvaldē.
Ziņo: Normunds Vāvers

20. Par Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2023.gada 23.maija lēmuma “Par atteikumu anulēt ziņas dzīvesvietas Laivu iela 12A, Bauska, Bauskas nov. deklarācijā L.M.” apstrīdēšanu.
Ziņo: Edgars Paičs
Uzaicināti: Sandra Kazāka

21. Par nekustamā īpašuma "Rāmas" Iecavas pagastā, Bauskas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 002 0333) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ziņo: Dace Platonova
Uzaicināti: SIA "PLĀNS & BŪVE"

22. Par dzīvojamai mājai Imantas ielā 6, Bauskā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.
Ziņo: Dace Platonova

23.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa „Lauktehnika 6”- 8, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa „Lauktehnika 17”- 45, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lieljanči 1”, Dāviņu pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Aija Fridrihsone

26. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu "Brunavišķi 2", Brunavišķi, Gailīšu pagastā.
Ziņo: Aija Fridrihsone

27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kugrēni", Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Aija Fridrihsone

28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa “Virši” - 17, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Uzvaras iela 10-20, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Uzvaras iela 10-29 A, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas iela 6-1, Garoza, Mežotnes pagastā Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas iela 29-3, Garoza, Mežotnes pagastā Bauskas novadā atsavināšanu
Ziņo: Aija Fridrihsone

33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas 8-14, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – saimniecības telpu “Jumpravas 4”-8, Jumprava, Mežotnes pagastā Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dārza iela 2", Mežotnes pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Selgas", Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

37. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Dimzukalns 2A/3", Dimzukalnā, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Strazdu iela 12/2", Zālītē, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 31, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aveņu iela 21, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 34, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Magoņu iela 37, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lejaskrogs”, Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Neiberte

Domes priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Mačeks