Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Septembris

2023. gada 28. septembrī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija
  Ziņo: Ivars Romānovs
 2. Par izmaiņām Sociālās un veselības komitejas sastāvā
  Ziņo: Aivars Okmanis

 3. Par izmaiņām Vides un attīstības komitejas sastāvā
  Ziņo: Aivars Okmanis

 4. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumā
  Ziņo: Edgars Paičs

 5. Par Bauskas muzeja direktores Baibas Šulces atbrīvošanu no amata
  Ziņo: Ivars Romānovs

 6. Par Iecavas vidusskolas direktora Kārļa Kravja atbrīvošanu no amata
  Ziņo: Ivars Romānovs

 7. Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai Jānim Viegliņam
  Ziņo: Ivars Romānovs

 8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas apvienības pārvalde" nolikumā
  Ziņo: Līga Vasiļauska, Jānis Kalinka 

 9. Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas apvienības pārvaldē
  Ziņo: Līga Vasiļauska

 10. Par zemes gabala pirkšanu Pilskalna ielas turpinājuma izbūvei
  Ziņo: Līga Vasiļauska

 11. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Īslīces pagastā
  Ziņo: Līga Vasiļauska

 12. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku apvienības pārvalde" nolikumā
  Ziņo: Dace Šileika, Jānis Kalinka 

 13. Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Vecumnieku apvienības pārvaldē
  Ziņo: Dace Šileika
  Uzaicināti: Lauris Mediņš

 14. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Rundāles apvienības pārvalde" nolikumā
  Ziņo: Aigars Sietiņš, Jānis Kalinka

 15. Par SIA "Mūsu saimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
  Ziņo: Andis Kaspars

 16. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
  Ziņo: Baiba Šumina
  Uzaicināti: Ilze Ērgle

 17. Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu "Pamūšas speciālā pamatskola" un "Zālītes speciālā pamatskola" nosaukumu maiņu un grozījumiem nolikumā
  Ziņo: Baiba Šumina
  Uzaicināti: Aelita Naumane, Guntis Jurkevičs

 18. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
  Ziņo: Marija Abramčika

 19. Par grozījumu Bauskas novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumā ""Bauskas Mūzikas un mākslas skola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu"
  Ziņo: Anita Velmunska

 20. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2023.gada 26.janvāra lēmumā "Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu"
  Ziņo: Iveta Lavrinoviča

 21. Par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei
  Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

 22. Par nekustamā īpašuma ''Rāmas", Iecavas pagastā, Bauskas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 002 0333) detālplānojuma apstiprināšanu
  Ziņo: Dace Platonova

 23. Par dalību Zemgales plānošanas reģiona konkursā remigrācijas atbalsta pasākumiem
  Ziņo: Ilze Tijone
  Uzaicināti: Elita Priedniece

 24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Rīgas ielā 46 k-2 fasādes restaurācijai
  Ziņo: Ilze Tijone

 25. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" apstiprināšanu
  Ziņo: Ilona Spurķe
  Uzaicināti: Marija Abramčika, Gita Skribāne, Vita Grosberga, Zaiga Kārkliņa, Baiba Uzkalne

 26. Par Bauskas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2023.gada 8. augusta lēmuma "Par ziņu anulēšanu dzīvesvietas "Kurši" -1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov. deklarācijā Mārim Laveniekam" apstrīdēšanu
  Ziņo: Linda Mežsarga

 27. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" 2023. gada 11. augusta lēmuma Nr. SD/2023/1-3/5150 "Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu" apstrīdēšanu
  Ziņo: Evita Grigorjeva

 28. Par Bauskas novada Būvvaldes 2023.gada 24.augusta lēmuma "Par atteikumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju Rīgas ielā 16, Iecavā" apstrīdēšanu
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis
  Uzaicināti: Dace Putna

 29. Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 6", Codes pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
  Ziņo: Aija Fridrihsone

 30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas iela 6-7, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novadā atsavināšanu
  Ziņo: Aija Fridrihsone

 31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Uzvaras iela 10-9, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novadā atsavināšanu
  Ziņo: Aija Fridrihsone

 32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Viršu mežs", Gailīšu pagastā atsavināšanu
  Ziņo: Uģis Volosovskis

 33. Par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 10, Bauskā nodošanu atsavināšanu
  Ziņo: Dace Stubure

 34. Par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 12, Bauskā nodošanu atsavināšanu
  Ziņo: Dace Stubure

 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pilskalna iela 51-35, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure

 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Salātu iela 18-15, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure

 37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Salātu iela 33-55, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure

 38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tilta iela 7 k-1 Bauskā, atsavināšanu
  Ziņo: Dace Stubure

 39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Bauskas iela 11-3, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure

 40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Eglāji 1", Skaistkalnes pagastā atsavināšanu
  Ziņo: Jānis Strēlis

 41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 "Smaidas", Kurmenē, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Jānis Strēlis

 42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.38 "Misas kūdra 14", Misa, Vecumnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Jānis Strēlis

 43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 "Misas kūdra 8", Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Jānis Strēlis

 44. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 "Misas kūdra 4", Misa, Vecumnieku pagasts nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Jānis Strēlis

 45. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 "Misas kūdra 1", Misa, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Jānis Strēlis

 46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Rīgas iela 6, Vallē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Jānis Strēlis

 47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 "Pūpoli", Taurkalnē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Jānis Strēlis

 48. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 "Priedītes", Vecumnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Jānis Strēlis

Nav papildus darba kārtības jautājumu.

Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis