Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Jūnijs

2023.gada 29.jūnijā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija
  Ziņo: Ivars Romānovs
 2. Informatīvs ziņojums par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas siltums" darbību 2022. gadā
  Ziņo: Dainis Rijkuris
  Uzaicināti: Ilmārs Rūsis
 3. Informatīvs ziņojums par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas ūdens" darbību 2022. gadā
  Ziņo: Dainis Rijkuris
  Uzaicināti: Dzintars Cāzers
 4. Informatīvs ziņojums par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Vides serviss" darbību 2022. gadā
  Ziņo: Dainis Rijkuris
  Uzaicināti: Uģis Saukums
 5. Par pašvaldības līdzdalības izbeigšanu kapitālsabiedrībā SIA "Piebalgas"
  Ziņo: Dainis Rijkuris
 6. Par Bauskas novada pašvaldības aģentūras "Valles pašvaldības aģentūra" reorganizāciju
  Ziņo: Dainis Rijkuris
 7. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru
  Ziņo: Aivars Okmanis
  Uzaicināti: Ivars Romānovs
 8. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku
  Ziņo: Aivars Okmanis
  Uzaicināti: Jānis Kalinka
 9. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Uzvaras pamatskola" direktora iecelšanu amatā
  Ziņo: Ivars Romānovs
  Uzaicināti: Iveta Neidere
 10. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Valles pamatskola" direktores Gitas Eriņas atbrīvošanu no amata
  Ziņo: Ivars Romānovs
 11. Par Bauskas novada pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu
  Ziņo: Edgars Paičs
 12. Par Bauskas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Bauskas novada pašvaldības nolikums" apstiprināšanu
  Ziņo: Edgars Paičs
 13. Par Bauskas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājas Bauskas novadā" apstiprināšanu
  Ziņo: Sandra Kazāka
 14. Par Bauskas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai" apstiprināšanu
  Ziņo: Gunita Vīgupa
 15. Par Bauskas novada pašvaldības 2022. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
  Ziņo: Laura Ārente
 16. Par Bauskas novada pašvaldības nolikuma "Par Alfreda Amtmaņa-Briedīša prēmijas piešķiršanu" apstiprināšanu
  Ziņo: Laura Ārente
  Uzaicināti: Dace Šileika
 17. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas Kultūras centrs" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
  Ziņo: Jānis Dūmiņš
  Uzaicināti: Marija Abramčika
 18. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozā
  Ziņo: Līga Vasiļauska
 19. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022. gada 25. augusta lēmumā "Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Codes pagastā"
  Ziņo: Līvija Šarķe
 20. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu komisijas nolikumā
  Ziņo: Līga Rimševica
 21. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 27.janvāra nolikumā Nr.5 "Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā"
  Ziņo: Līga Rimševica
 22. Par grozījumu 2020. gada 18. marta deleģēšanas līgumā Nr. 3-31/90 starp Bauskas novada pašvaldību un biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts"
  Ziņo: Dina Romanovska
 23. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021. gada 25. februāra lēmumā "Par nedzīvojamo telpu Slimnīcas ielā 4, Bauskā nomu"
  Ziņo: Antra Bagone
 24. Par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības grupas sastāvā
  Ziņo: Antra Ozoliņa 
 25. Par grozījumiem nedzīvojamo ēku Rudzu ielā 14A, Bauskā nomas līgumā
  Ziņo: Agnese Čakša
 26. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu stipendiātam
  Ziņo: Ilze Puķāne
 27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Kalna ielā 1A jumta un fasādes restaurācijai
  Ziņo: Ilze Tijone
 28. Par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu kultūras infrastruktūras attīstībai Bauskas vecpilsētā
  Ziņo: Ilze Tijone
 29. Par projekta "Kultūrvēstures mantojums: iespēja tūrisma pakalpojumu attīstībai" (ZE RUNRARO), Nr.LVIII-057 īstenošanu
  Ziņo: Ilze Tijone
 30. Par projekta "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" (SMEPRO 2) īstenošanu
  Ziņo: Ineta Bramane
 31. Par investīciju projekta "Autoceļa A18 "Plūdoņi- Bērziņi" pārbūves 2. kārta" iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai
  Ziņo: Ineta Bramane
 32. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā
  Ziņo: Ineta Bramane
 33. Par finansējumu papildu būvdarbu veikšanai projektā "Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam "Dartija" Iecavā"
  Ziņo: Mārtiņš Veinbergs
 34. Par papildu finansējumu projektā "Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūve"
  Ziņo: Līga Čakāne
 35. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ozoliņi 1" daļas, Brunavas pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
  Ziņo: Dace Stubure
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Rīgas iela 24 k-1-1, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Rīgas ielā 25-1A, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pagasta garāža", Dāviņi, Dāviņu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Atvari"-5, Ozolaine, Vecsaules pagasts, domājamās daļas nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zāģētava", Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 41. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Rīgas iela 24 k-2-11, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, dzīvojamajā mājā "Līvi", Pilsrundāle, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, dzīvojamajā mājā "Kurši", Pilsrundāle, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7, dzīvojamajā mājā "Saulaine 9", Saulaine, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 45. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 "Lieltenteni 2", Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.19 Liepu ielā 13, Vallē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 47. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 "Vijas", Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 48. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 Lazdu iela 15, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 49. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.17 Kalna iela 18, Vecumnieki, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 50. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 "Misas kūdra 10", Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 51. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 "Silmači", Kurmenē, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 52. Par dzīvojamās telpas "Zemitāni" - 2, Bārbeles pagastā, Bauskas novadā sadarbības līguma noslēgšanu
  Ziņo: Ligita Vasermane
 53. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu "Plūdiņi", Stelpes pagastā
  Ziņo: Ligita Vasermane
 54. Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Rīgas iela 18A, Iecavā pārņemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
  Ziņo: Baiba Leitlante
 55. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 27, Iecavā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Baiba Leitlante
 56. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Rožkalni 2", Iecavā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Baiba Leitlante
 57. Kolektīvā iesnieguma "Par Bauskas novada domes 2023. gada 23. februāra lēmuma Nr. 53 “Par SIA “Bauskas ūdens”, SIA “Bauskas siltums”, SIA “Vides serviss”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iecavas siltums”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mūsu saimnieks” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kūdrinieks” reorganizācijas procesa uzsākšanu” atcelšanu" izvērtēšanas komisijas ziņojums
  Ziņo: Ivars Romānovs
 58. Par papildatvaļinājuma, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim
  Ziņo: Dace Strazdiņa