Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Marts

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" apstiprināšanu.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Sarmīte Oļehnoviča, Marija Abramčika, Gita Skribāne, Zaiga Kārkliņa, Vita Grosberga, Māris Vitrups, Baiba Uzkalne

3. Par saistošo noteikumu "Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana" apstiprināšanu.
Ziņo: Ziedonis Jankužs
Uzaicināti: Arvīds Zvirbulis

4. Par Bauskas novada Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Līga Briģe

5. Par konkursa "Bauskas novada Gada jaunietis" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Līga Briģe

6. Par uzturēšanas maksas noteikšanu Bauskas novada pašvaldības iestādē "Veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara"" 2023.gadā.
Ziņo: Zaiga Švāģere

7. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Rundāles apvienības pārvalde" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

8. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas pamatskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Dubkēviča

9. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas vidusskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Kārlis Kravis

10. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Misas pamatskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Valija Vaina

11. Par noteikumu "Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība" apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Ieleja

12. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Vecsaules pamatskola" attīstības plāna 2023. - 2025.gadam saskaņošanu.
Ziņo: Aija Spriņķe

13. Par noteikumu "Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Bauskas Valsts ģimnāzija" izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā" saskaņošanu.
Ziņo: Inita Nagņibeda

14. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Bauskas Valsts ģimnāzija" 2021.gada 23.decembra nolikumā.
Ziņo: Linuta Ģerģe

15. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Griķu pamatskola" nolikumā.
Ziņo: Daiga Vīlipa

16. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2022.gada 24.novembra noteikumos Nr.12 "Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas noteikumi".
Ziņo: Elīna Māla

17. Par grozījumu 2020. gada 18. marta deleģēšanas līgumā Nr. 3-31/90 starp Bauskas novada domi un biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts".
Ziņo: Ina Jankeviča

18. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts".
Ziņo: Līga Krēmere
Uzaicināti: Ina Jankeviča, Dace Šileika

19. Par nedzīvojamās telpas Uzvaras ielā 3, Bauskā iznomāšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.
Ziņo: Edgars Paičs

20. Par sadraudzības un sadarbības līguma noslēgšanu ar Jonišķu rajona pašvaldību (Lietuvas Republika).
Ziņo: Laura Ārente

21. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu stipendiātam.
Ziņo: Līga Rimševica

22. Par degvielas uzpildes stacijas ar veikala ēku un bērnu rotaļu laukumu jaunas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Zaļā iela 14A, Bauska, Bauskas novads.
Ziņo: Dace Putna

23. Par Bauskas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Kalinka

24. Par Bauskas novada autoceļu uzturēšanas klasēm 2023.gada vasaras un ziemas sezonā.
Ziņo: Jānis Kalinka

25. Par deleģēšanas līgumu ar SIA "VIDES SERVISS".
Ziņo: Dace Šķiliņa

26. Par deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzīvokļu komunālā saimniecība".
Ziņo: Normunds Vāvers
Uzaicināti: Andris Kalvāns

27. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta "Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve" īstenošanai.
Ziņo: Laima Berga

28. Par atļauju SIA "Latmetāls Steel" ierīkot melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanu un īslaicīgu uzglabāšanu vietu nekustamajā īpašumā "Mālukalns", Vecumnieki, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā.
Ziņo: Valērijs Gabrāns

29. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā.
Ziņo: Valērijs Gabrāns
Uzaicināti: Aigars Sietiņš

30. Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā.
Ziņo: Jolanta Kalinka

31. Par Kurmaņa ielas nosaukuma maiņu Skaistkalnes ciemā, Bauskas novadā.
Ziņo: Jānis Strēlis

32. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40800020597 Skaistkalnes pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis
Uzaicināti: Dace Šileika

33. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 24.februāra lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.56, Mēmeles ielā 10, Bauskā atsavināšanu".
Ziņo: Gunita Vīgupa

34. Par grozījumu Bauskas novada domes 2022. gada 29.septembra lēmumā "Par meža zemes atmežošanu".
Ziņo: Baiba Leitlante

35. Par atmežošanas atļauju nekustamajā īpašumā "Silmaļi" Vecsaules pagastā.
Ziņo: Dace Stubure

36. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā "Pareizi", Īslīces pagastā.
Ziņo: Māris Šarķis

37. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā "Kastaņi", Īslīces pagastā.
Ziņo: Māris Šarķis

38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Stacijas iela 5-6, Bauska, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 3A, Bauska, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Magones", Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

41. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežmalas iela 2", Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

42. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunpriedītes", Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

43. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mieriņi", Mežotnes pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

44. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rotas", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Čagu lauks", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Artēziskā aka Mežgaļi", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

47. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Auru lauks", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

48. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nameju iela 12, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

49. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 4-55, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

50. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas iela 2-28, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

51. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 31, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

52. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 33, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

53. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cidoniju iela 25, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

54. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cidoniju iela 34A, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

55. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bumbieru iela 5, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

56. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ozolēni 35", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

57. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunzemgale 11", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

58. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Norzemnieki", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

59. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Dzirnavas 31", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

60. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Dzirnavas 41", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

61. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vienības iela 14, Dimzukalnā, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

62. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 Rīgas iela 6, Vallē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

63. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 "Silmači", Kurmenē, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

64. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Skolas iela 1, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

65. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 "Krīvi", Vecumnieku pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

66. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6 "Ķiras", Stelpes pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

67. Par kolektīvā iesnieguma izskatīšanu.
Ziņo: Edgars Paičs
Uzaicināti: Vanda Vēvere

 

Domes priekšsēdētājs:  Aivars Okmanis