Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Novembris

2023.gada 30.novembrī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
  Ziņo: Ivars Romānovs
 2. Par SIA "Bauskas novada komunālserviss" stratēģisko mērķu noteikšanu.
  Ziņo: Dainis Rijkuris
  Uzaicināti: Dzintars Cāzers
 3. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA "Bauskas novada komunālserviss".
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis, Ivars Romānovs
  Uzaicināti: Ziedonis Jankužs, Dace Šileika, Dzintars Cāzers
 4. Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas komisijas sastāvā.
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 5. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
  Ziņo: Līga Kausiniece
  Uzaicināti: Juris Gailis
 6. Par Bauskas novada un apvienību vizuālās identitātes apstiprināšanu.
  Ziņo: Laura Ārente
 7. Par Bauskas novada Svitenes un Viesturu pagasta ģerboņu izstrādi.
  Ziņo: Laura Ārente
 8. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Pilsrundāles vidusskola" attīstības plāna 2023.-2026.gadam saskaņošanu.
  Ziņo: Daiga Saka
 9. Par grozījumu Bauskas novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu".
  Ziņo: Lilita Gārbena
 10. Par Bauskas novada pašvaldības rīcības programmas "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns 2024.-2028.gadam" apstiprināšanu.
  Ziņo: Līga Kirilko
  Uzaicināti: Aija Spriņķe
 11. Par Bauskas Centrālās bibliotēkas struktūrvienības "Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka" likvidāciju un grozījumu nolikumā.
  Ziņo: Māra Kuļikauska
 12. Par projekta "Bauskas aktīvās atpūtas parka izveide" iesniegšanu.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
 13. Par projekta "Bauskas Pilskalna parka teritorijas labiekārtošana" iesniegšanu.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
 14. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022.–2028.gadam Investīciju plānā.
  Ziņo: Ilze Tijone
 15. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam"" apstiprināšanu.
  Ziņo: Sarmīte Oļehnoviča
  Uzaicināti: Marija Abramčika, Gita Skribāne, Vita Grosberga, Zaiga Kārkliņa, Māris Vitrups
 16. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Bauskas novada līdzdalības budžeta nolikums" apstiprināšanu.
  Ziņo: Ilze Munda
 17. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo: Dina Romanovska
  Uzaicināti: Kristīne Brūvele, Ina Jankeviča, Zane Kuka
 18. Par grozījumu Bauskas novada domes 2023.gada 30.marta lēmumā Nr.123 "Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"".
  Ziņo: Līga Krēmere
 19. Par dzīvojamās mājas "Lauktehnika 17", Rītausmās, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
  Ziņo: Sandra Ķisele
 20. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Piķu mežs" daļas, Codes pagastā, Bauskas novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skrīveri", Codes pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Uzvaras ielā 12, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Uzvaras ielā 15, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Īslīces pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, "Lauktehnika 6", Rītausmas, Īslīces pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.42, "Lauktehnika 17”, Rītausmas, Īslīces pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2A, Plūdoņa ielā 13, Bauskā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Stubure
 28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Biržu iela 44", Bauskā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Stubure
 29. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Torņa iela 10", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Aveņu iela 9", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 31. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ķiršu iela 26", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Magoņu iela 14", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Paozoli 22", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunzemgale 103", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 35. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Smilgas 1N", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 36. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Amoli", Audrupos, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klētis", Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Liepu aleja 4, Bārbele, Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9, “Silmači”, Kurmene, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Rīgas iela 6, Valle, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.23, “Piebalgas 3”, Piebalgas, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5, Rīgas iela 27, Vecumnieki, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30, Stacijas iela 4, Misa, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, "Misas kūdra 10", Misa, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 45. Par Bauskas novada domes 2023.gada 31.augusta lēmuma "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 "Misas kūdra 10", Misa, Vecumnieku pagasts atsavināšanu" atcelšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis