Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2024
Mēnesis
Februāris

2024. gada 22. februārī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
  Ziņo: Ivars Romānovs
 2. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A.K.
  Ziņo: Līga Kausiniece
 3. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu I.R.
  Ziņo: Līga Kausiniece
 4. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu “Bauskas novada pilsētu ielu uzturēšanas un pārraudzības kārtība” apstiprināšanu.
  Ziņo: Jānis Kalinka
  Uzaicināti: Agita Eglinska
 5. Par Bauskas novada pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas un darba plāna apstiprināšanu.
  Ziņo: Sandris Kaidaks
 6. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam" apstiprināšanu.
  Ziņo: Ilona Spurķe
  Uzaicināti: Sarmīte Oļehnoviča, Marija Abramčika, Zaiga Kārkliņa, Gita Skribāne, Māris Vitrups
 7. Par pašvaldības atbalstu norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē.
  Ziņo: Sarmīte Oļehnoviča
 8. Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.
  Ziņo: Sarmīte Oļehnoviča
 9. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
  Ziņo: Marija Abramčika
 10. Par Bauskas novada Valles pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa" pievienošanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei "Valles pamatskola".
  Ziņo: Baiba Šumina
  Uzaicināti: Jānis Viegliņš, Rita Zvirbule, Gita Skribāne
 11. Par Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes "Bauskas Bērnu un jauniešu centrs" attīstības plāna 2024.-2026.gadam saskaņošanu.
  Ziņo: Veronika Puķe
  Uzaicināti: Ilze Ērgle
 12. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Skaistkalnes vidusskola" attīstības plāna 2024.-2026.gadam saskaņošanu.
  Ziņo: Svetlana Vāverniece
  Uzaicināti: Ilze Ērgle
 13. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Misas pamatskola" attīstības plāna 2024.-2027.gadam saskaņošanu.
  Ziņo: Valija Vaina
  Uzaicināti: Ilze Ērgle
 14. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Iecavas Mūzikas un mākslas skola" attīstības plāna 2024.-2027.gadam saskaņošanu.
  Ziņo: Dina Tauriņa
  Uzaicināti: Ilze Ērgle
 15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2023.gada 28.septembra lēmumā "Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu".
  Ziņo: Iveta Lavrinoviča
 16. Par projekta "Sociālo mājokļu ēkas "Kamenes" pārbūve" iesniegšanu.
  Ziņo: Ilze Munda
 17. Par projekta "Sociālo mājokļu atjaunošana Vecumnieku pagastā" iesniegšanu.
  Ziņo: Ilze Munda
 18. Par dalību Valsts Zivju fonda projektu konkursā.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
  Uzaicināti: Valērijs Gabrāns
 19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās ēkas Bauskā, Saules ielā 2 arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas sagatavošanai.
  Ziņo: Ilze Tijone
 20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās ēkas Bauskā, Rīgas ielā 15 arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas un tehniskā apsekojuma sagatavošanai.
  Ziņo: Ilze Tijone
 21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās ēkas Bauskā, Plūdoņa ielā 18 jumta konstrukcijas restaurācijai.
  Ziņo: Ilze Tijone
 22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Bērsteles luterāņu baznīcas torņa restaurācijas projekta sagatavošanai.
  Ziņo: Ilze Tijone
 23. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā.
  Ziņo: Ilze Tijone
 24. Par precizējumiem līgumā Nr. BNP/2023/4.20/235 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis
 25. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 15, Iecavā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
  Ziņo: Normunds Vāvers
  Uzaicināti: Dzintars Cāzers, SIA “NĪA NAMI”
 26. Par nekustamā īpašuma Dārza ielā 8B, Bauskā pārņemšanu.
  Ziņo: Ivars Romānovs
  Uzaicināti: Indra Latviete
 27. Par Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmuma Nr.8 “Par autoceļu Barzdevičs – Audzes” un Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Pleķis pie Uzenas”, kadastra Nr.40920090172, Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” atcelšanu.
  Ziņo: Dace Stubure
 28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Veldres-1", Dāviņu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Stubure
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Kalēju iela 22-1A, Bauskā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Stubure
 30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Dārza iela 22 k-2-3, Bauskā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Stubure
 31. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, Ernesta Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pagastā maiņas organizēšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 32. Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību un inženierbūves Ceraukstes pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
  Ziņo: Māris Šarķis
 33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Akmentiņu mežs", Brunavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļinieki", Brunavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Visbijas iela 3-10, Ceraukstē, Ceraukstes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 36. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 10 – 1, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 37. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Sporta ielā 2 – 16, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 38. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0073 Rundāles pagastā.
  Ziņo: Dace Neiberte
 39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Kurši" - 15, Pilsrundāle, Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Neiberte
 40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kārkli", Viesturu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Neiberte
 41. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pīpenes", Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Neiberte
 42. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Auzas", Svitenes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Neiberte
 43. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu pašvaldībai piekrītošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4064 010 2911 un 4064 010 3044, nodrošinot piekļuvi īpašumam “Kalāči”, Iecavā.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Tirgus iela 3-33, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 45. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Rīgas iela 21-59, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Baldones iela 53-2, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aveņu iela 16A, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 48. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 25, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 49. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 27A, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante.
 50. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cidoniju iela 33, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 51. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ozolēni 26", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 52. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Vecgravas", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 53. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunzemgale 93A", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis