Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2024
Mēnesis
Marts
 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
  Ivars Romānovs
 2. Par Viduslatvijas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna apstiprināšanu.
  Ivars Romānovs
 3. Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
  Evita Grigorjeva
 4. Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2023. gada pārskata apstiprināšanu.
  Aigars Vērmanis
 5. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un apstiprināšanas kārtība" apstiprināšanu.
  Ilona Spurķe
 6. Par investīciju projekta “Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošanas un rotācijas apļa izbūves projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība” pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai.
  Ilona Spurķe
 7. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgu personu aizgādņiem" apstiprināšanu.
  Kristīne Brūvele
 8. Par grozījumu 2020. gada 18. marta deleģēšanas līgumā Nr. 3-31/90.
  Kristīne Brūvele
 9. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes "Zālītes pamatskola" attīstības plāna 2024.-2026. gadam saskaņošanu.
  Guntis Jurkevičs
 10. Par publisku infrastruktūras objektu būvniecību zemes vienībās Vītolu ielā, Zaļajā ielā un Upmalas ielā, Bauskā un to pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
  Jānis Kalinka
 11. Par Bauskas novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmuma Nr. 354 "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Imantas", Bauskā, Bauskas novadā" atcelšanu.
  Dace Platonova
 12. Par grozījumu Bauskas novada domes 2023.gada 25.maija lēmumā Nr. 222 "Par telpu Dzirnavu ielā 1, Iecavā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"".
  Normunds Vāvers
 13. Par grozījumu Bauskas novada domes 2023.gada 30.marta lēmumā Nr.123 "Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"".
  Līga Krēmere
 14. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra lēmumā "Par projekta "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā" īstenošanu".
  Ilze Tijone
 15. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2021. gada 30. marta lēmumā "Par pašvaldības mantas nodošanu bez atlīdzības Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai".
  Baiba Leitlante
 16. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par pašvaldībai piekrītošām un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
  Baiba Leitlante
 17. Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 5", Brunavas pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
  Māris Šarķis
 18. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 005 0057 Īslīces pagastā.
  Māris Šarķis
 19. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 005 0060 Īslīces pagastā.
  Māris Šarķis
 20. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu "Lauktehnika 13", Īslīces pagastā.
  Māris Šarķis
 21. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu "Lauktehnika 15", Īslīces pagastā.
  Māris Šarķis
 22. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Uzvaras iela 12, Uzvarā, Gailīšu pagastā.
  Aija Fridrihsone
 23. Par nekustamā īpašuma "Ūdenstornis "Cekuliņi"", Vecumnieku pagastā apgrūtinājuma dzēšanu.
  Jānis Strēlis
 24. Par nekustamā īpašuma Bauskas ielā 25, Vecumnieku pagastā apgrūtinājuma dzēšanu.
  Jānis Strēlis
 25. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 18, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Baiba Leitlante
 26. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunzemgale 38", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Baiba Leitlante
 27. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Tirgus iela 3-99, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Baiba Leitlante
 28. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Audrupi"-4, Audrupos, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Baiba Leitlante
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Uzvaras ielā 10-6, Uzvara, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Mežāžu ielā 2-5, Uzvarā, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Mežotnes ielā 16-7, Bauskā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Pāce 4"-1, Pācē, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Jumpravas 4"-2, Jumpravās, Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Virši"-22, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Virši"-23, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Birzgaļi"-1, Birzgaļi, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Birzgaļi"-4, Birzgaļi, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Aija Fridrihsone
 38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kalna ielā 1-7, Stelpē, Stelpes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Liepu aleja 4–16, Bārbelē, Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Cīruļu ielā 5-4, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Stacijas ielā 9–3, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Stacijas ielā 4–20, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 1"-27, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 9"-16, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 45. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 10"-2, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Saulgrieži 2"-4, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis