Veids
Kapitālsabiedrības un aģentūras
Vieta
Vecumnieki

Mūsu saimnieks SIA

mususaimnieks [at] vecumnieki.lv

Vispārīga informācija

Vadītājs

Kontaktinformācija

SIA “Mūsu saimnieks”
Adrese: Ceriņu iela 9a-1, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

 

Norēķinu konti:
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV03HABA0001402040207

A.Larionovs

Biroja darba laiks:

Pirmdiena: 08:00 – 17:00
Otrdiena: 08:00 – 17:00
Trešdiena: 08:00 – 19:00
Ceturtdiena: 08:00 – 17:00

Pusdienu pārtraukums:
12:00 – 12:40

Piektdena: 08:00 – 14:00
Bez pusdienu pārtraukuma

Kases darba laiks:
Otrdiena: 08:00 – 17:00 
Pusdienu pārtraukums:
12:00 – 12:40

Pieņemšanas laiks pie Ēku Namziņa:

Trešdiena: 08:00 – 19:00
Piektdiena: 08:00 – 14:00

Aicinām maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.

Birojs:
tālr.+371 63976382
e-pasts: mususaimnieks@vecumnieki.lv

Lietvede:
tālr. +371 26802512
e-pasts: mususaimnieks@vecumnieki.lv

Ūdens skaitītāja rādījumu ziņošana:
http://mususaimnieks.vecumnieki.lv
WhatsApp SMS pa tālr. +371 29575733

Asenizācijas pakalpojuma pieteikšana:
tālr. +371 63976382; +371 26802512; +371 20386137
e-pasts: mususaimnieks@vecumnieki.lv

Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes avārijas pieteikšana:
tālr. +371 63976382; +371 26802512; +371 20386137

Ceļu un teritorijas uzturēšana:
tālr. +371 28790522

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIA “Mūsu saimnieks”

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitāsabiedrība

Reģistrācijas numurs

43603018936

Juridiskā adrese

Ceriņu iela 9a-1, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Tālrunis

63976382

Pamatkapitāla lielums

585 241 EUR

Valde, Valdes nolikums

Valdes loceklis:  Arvis Larionovs

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100% kapitāldaļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitālā daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkts.

Nozare, NACE klasifikators

35.30 – tvaika iegāde un gaisa kondicionēšana;

36.00 – ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;

37.00 – notekūdeņu savākšana un attīrīšana;

28.11 – atkritumu savākšana (izņemot bīstamos);

43.22 – cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas

iekārtu uzstādīšana;

68.20 – sava vai nomāta NĪ izīrēšana un pārvaldīšana;

68.32 – NĪ pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata;

81.10 – ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;

42.11 – Ceļu un maģistrāļu būvniecība;

81.30 – Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības;

08.12 – Grants un smilts karjeru izstrāde;

81.29 – Cita veida tīrīšanas darbības.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

SIA “Mūsu saimnieks” vispārējie stratēģiskie mērķi:

 • Siltumapgāde
 • nodrošināt energoefektīvu, stabilu, videi draudzīgu  centralizēto siltumapgādi un ar to saistītos pakalpojumus;
 • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem.
 • Ūdensapgāde un kanalizācija
 • nodrošināt Vecumnieku ciemata un Piebalgu apdzīvotas vietas teritorijā esošo ūdens ieguves, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā, iekārtu uzturēšanu funkcionālā kārtībā un atjaunošanu, ūdens ražošanu un padevi no ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējiem, patērētā ūdens uzskaiti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nodrošināt esošo notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz attīrīšanai un attīrīšanas iekārtu uzturēšanu funkcionālā kārtībā un atjaunošanu, sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu uzskaiti un novadīšanu no attīrīšanas iekārtām līd iztekai ūdenstilpnē, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, lietus ūdens savākšanu un novadīšanu no apsaimniekojamām teritorijām;
 • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem;
 • organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru.
 • Namu pārvaldīšana
 • Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva apsaimniekošana un obligāto pārvaldības darbu veikšana;
 • Daudzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu tehniskās apkalpošanas pakalpojumu;
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Sadzīves atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
 • Ceļu un teritorijas uzturēšana

SIA “Mūsu saimnieks” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Mūsu saimnieks”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors:
Ivars Romānovs

SIA “Mūsu saimnieks” apstiprināts gada pārskats

 

 

SIA “Mūsu saimnieks”  izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

 

SIA “Mūsu saimnieks” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

(2021.gadā - 109803 EUR)

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “Mūsu saimnieks” reorganizāciju vai pārveidi.

Uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija, pievienojot kapitālsabiedrībai SIA “Bauskas novada komunālserviss”.

SIA "Mūsu saimnieks" pakalpojumu cenrādis 2023

Neaudītētais pārskats:

 

 

 


Jaunumi


03.11.2022.

Apstiprina SIA «Mūsu saimnieks» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks” pēc savas iniciatīvas 2022. gada 11. oktobrī Bauskas novada domē iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu kopā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem  un paziņojumu par tarifa projektu publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.

Iesniegto tarifa projektu ar to izmaksu ekonomisko pamatojumu Bauskas novada dome izskatīja un vērtēja 2022.gada 20.oktobrī Finanšu komitejas sēdē.

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā un uzklausītu SIA „Mūsu saimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājus par iesniegto un izvērtēto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 14.oktobrī publicēja pašvaldības mājaslapās internetā www.bauska.lv un www.vecumnieki.lv paziņojumu. Paziņojumā  siltumenerģijas lietotāji un interesenti tika aicināti iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju un līdz 2022. gada 25. oktobrim sniegt savus priekšlikumus vai ieteikumus.

Bauskas novada domes deputāti 27.oktobra domes sēdē atbalstīja jaunā tarifa plānu. Apstiprinātie tarifi stājas spēkā  2022. gada 1. decembrī.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs par 1 MWh (EUR)
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
par 1 MWh (EUR)
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

siltumenerģijas ražošana

97,40

115,48

18,6

siltumenerģijas pārvade un sadale

21,75

23,04

6,0

siltumenerģijas tirdzniecība

3,84

3,84

0

Siltumenerģijas ražošana, piegāde, tirdzniecība kopā (gala tarifs)

122,99

142,36

15,7

Bauskas novada domes sēdes lēmums: ŠEIT.


14.10.2022.

Paziņojums par SIA «Mūsu saimnieks» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta un siltumenerģijas piegādes tarifa projekta apspriešanu

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A-1, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, Bauskas novada pašvaldībā iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa, ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektus, kas aprēķināti saskaņā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) izstrādāto metodiku, 2017.gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

Esošais siltumenerģijas tarifs ir 122.99 EUR/MWh, plānotais 144.87 EUR/MWh. Noteiktais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.12.2022.

Esošais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs ūdens piegādei – 1.11 EUR/ m3, plānotais tarifs 2.29 EUR/ m3; esošais tarifs kanalizācijai – 2.09 EUR/ m3, plānotais – 2.72 EUR/ m3. Noteiktais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.12.2022.

Iepazīties ar tarifu projektos vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu pakalpojumu saņēmēji var SIA “Mūsu saimnieks” birojā Ceriņu iela 9A-1, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, sazinoties pa tālruni 20386137 ar valdes locekli Arvi Larionovu, vai rakstot e-pastu uz arvis.larionovs@vecumnieki.lv  līdz 2022. gada 25. oktobrim.


Asenizācijas pakalpojuma izmaksas: uz 01.07.2022.

Traktortehnikas pakalpojuma izmaksas: ŠEIT.

Komunālie maksājumi par apkuri - 2021./2022.gada apkures sezona: ŠEIT.

Apkures tarifs un vidējā āra gaisa temperatūra pēc (LVĢMC): ŠEIT.