apspriešana

 Pieteikšanās: https://ej.uz/rupniecibaunliz

Bauskas novada dome 2023.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 52 (prot. Nr.2, 10.p.) “Par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Prasības attiecināmas uz funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Tas ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kas regulē to, kā drīkst izmantot Bauskas novada teritoriju – nekustamos īpašumus, t.sk. kas ir atļauts, kas aizliegts, kādi nosacījumi jāievēro, lai varētu veikt apbūvi, kādas ir īpašās teritorijas.

Viens no galvenajiem jaunā teritorijas plānojuma uzdevumiem būs aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus. Spēkā esošie teritorijas plānojumi bija izstrādāti iepriekšējām, līdz 2021.gada 1.jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām, kas nu jau šobrīd apvienotas kopējā Bauskas novadā. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde ir svarīga, lai nodrošinātu to, ka visa Bauskas novada teritorija tiek attīstīta un pārvaldīta pēc vienādiem principiem.

Izstrādes process, ņemot vērā šī dokumenta nozīmi, sarežģītību un nepieciešamību nodrošināt plašas līdzdalības iespējas, paredzēts līdz 2024.gada beigām.

Iedzīvotāji, uzņēmēji un citi nekustamo īpašumu īpašnieki vai tiesiskie lietotāji aicināti sniegt savus priekšlikumus iecerēm un nepieciešamajām izmaiņām jau dokumenta izstrādes sākuma posmā.

Iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, var iesniegt dažādos veidos. Aicinām izvēlēties sev ērtāko:

  • elektroniski, sūtot uz e-pastu pasts@bauska.lv;
  • pa pastu, sūtot uz adresi Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
  • iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Publiskās apspriešanas laikā iesniegumu būs iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu www.geolatvija.lv.  

Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv,  pašvaldības informatīvajā izdevumā „Bauskas Novada Vēstnesis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26423

teritorija

Dace Platonova,
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja