Jaunums
Jumpravmuižas klinšu un upes krasta attīrīšanas darbi

2021.gada sākumā tika uzsākta projekta „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka „Bauska” teritorijā” īstenošana vienā no projekta aktivitātēm - krūmāju un apauguma novākšana no Jumpravmuižas kaļķiežu klintīm un upes krasta līnijas.

Iepirkuma procedūras rezultātā līgums par pakalpojumu izpildi tika noslēgts ar saimnieciskās darbības veicēju arboristu Valteru Vāveru, par kopējo summu 7 500,00 EUR. 

Pirms darbu uzsākšanas atkārtoti tika apsekota Lielupes krasta līnija, lai pārrunātu veicamos darbus un metodes kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem un pakalpojuma sniedzēju. Papildus tika apzinātas vietas, kurās nepieciešami sakopšanas darbi, kā arī atzīmētas vietas ar aizsargājamo biotopu sugām.

Darbs pie klinšu attīrīšanas tika uzsākts 2021.gada martā un tika pabeigts 10 darba dienu laikā. Kā atzīst pakalpojumu sniedzējs, šis objekts esot bijis darbietilpīgākais un bīstamākais objekts kādu esot nācies līdz šim paveikt. Galvenās problēmas: slīpais un nelīdzenais krasts, kas visu vēlas ievilkt Lielupē, klintis un to augstums, kurā bija jāstrādā, akmeņi, kuri no vibrācijas krita, un viss kopējais apjoms esot bijis ļoti liels izaicinājums darbu veicējiem. Arī dabas laikapstākļi darbu izpildes laika posmā bija izaicinājuma pilni – lietus, krusa, saule un pat sniegs. Tomēr neskatoties uz to, darbs tika paveikts ar lielu atbildību un precizitāti. Bauskas novada pašvaldība pateicas izpildītāju komandai par paveikto darbu un izturību šajā laika posmā.

Jumpravmuižu klintis un upes krasts ir gatavs uzņemt viesus un iepriecināt ar savu dabas brīnumu.

Projekta „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana dabas parka „Bauska” teritorijā” ietvaros turpināsies darbs pie pārējo aktivitāšu īstenošanas, lai aizsargātu dabas parka “Bauska” dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un saglabātu tās ainavisko struktūru, kā arī biotopu un sugu daudzveidību.

Vairāk par projektu.

Ilze Munda,
projektu vadītāja