Datums 21. septembris, 2023
Laiks9.00
Vieta Bauska - Bauskas novada dome

2023. gada 21. septembrī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
  Ziņo: Baiba Šumina
  Uzaicināti: Ilze Ērgle
 2. Par grozījumu Bauskas novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumā ""Bauskas Mūzikas un mākslas skola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu"
  Ziņo: Anita Velmunska
 3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2023.gada 26.janvāra lēmumā "Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu"
  Ziņo: Iveta Lavrinoviča
 4. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
  Ziņo: Marija Abramčika
 5. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas apvienības pārvalde" nolikumā
  Ziņo: Līga Vasiļauska, Ivars Romānovs
 6. Par zemes gabala pirkšanu Pilskalna ielas turpinājuma izbūvei
  Ziņo: Līga Vasiļauska
 7. Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas apvienības pārvaldē
  Ziņo: Līga Vasiļauska
 8. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Īslīces pagastā
  Ziņo: Līga Vasiļauska
 9. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” nolikumā
  Ziņo: Dace Šileika
  , Ivars Romānovs
 10. Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Vecumnieku apvienības pārvaldē
  Ziņo: Dace Šileika
  Uzaicināti: Lauris Mediņš
 11. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Rundāles apvienības pārvalde" nolikumā
  Ziņo: Aigars Sietiņš
  , Ivars Romānovs
 12. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" apstiprināšanu
  Ziņo: Ilona Spurķe
  Uzaicināti: Marija Abramčika, Gita Skribāne, Vita Grosberga, Zaiga Kārkliņa, Baiba Uzkalne
 13. Par dalību Zemgales plānošanas reģiona konkursā remigrācijas atbalsta pasākumiem
  Ziņo: Ilze Tijone
  Uzaicināti: Elita Priedniece
 14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Rīgas ielā 46 k-2 fasādes restaurācijai
  Ziņo: Ilze Tijone
 15. Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 6", Codes pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas iela 6-7, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novadā atsavināšanu
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Uzvaras iela 10-9, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novadā atsavināšanu
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 18. Par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 10, Bauskā nodošanu atsavināšanu
  Ziņo: Dace Stubure
 19. Par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 12, Bauskā nodošanu atsavināšanu
  Ziņo: Dace Stubure
 20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pilskalna iela 51-35, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Salātu iela 18-15, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Salātu iela 33-55, Bauska, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tilta iela 7 k-1 Bauskā, atsavināšanu
  Ziņo: Dace Stubure
 24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Bauskas iela 11-3, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Viršu mežs", Gailīšu pagastā atsavināšanu
  Ziņo: Uģis Volosovskis
 26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Eglāji 1", Skaistkalnes pagastā atsavināšanu
  Ziņo: Ligita Vasermane
 27. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 "Smaidas", Kurmenē, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 28. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 "Misas kūdra 1", Misa, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 "Misas kūdra 4", Misa, Vecumnieku pagasts nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.9 "Misas kūdra 8", Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 31. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.38 "Misas kūdra 14", Misa, Vecumnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4 "Priedītes", Vecumnieku pagasts, nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Rīgas iela 6, Vallē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 "Pūpoli", Taurkalnē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ganība Kurmaņa ielā", Skaistkalnes pagastā atsavināšanu
  Ziņo: Ligita Vasermane
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klētis", Bārbeles pagastā atsavināšanu
  Ziņo: Ligita Vasermane

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis