Datums 18. aprīlis, 2024
Laiks9.00
Vieta Bauska, Uzvaras iela 1
 1. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" apstiprināšanu.
  Ilona Spurķe
 2. Par aizņēmumu transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai.
  Ilona Spurķe
 3. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Cerību spārni".
  Kristīne Brūvele
 4. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Par naudas balvu piešķiršanu Bauskas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs" apstiprināšanu.
  Elīna Meldere
 5. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
  Sandra Kolberga
 6. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada bāriņtiesa" nolikumā.
  Edīte Ķerģe-Karika
 7. Par projekta pieteikuma "Bezemisiju transportlīdzekļu iegāde Bauskas novada sasniedzamībai" iesniegšanu.
  Laura Šterna
 8. Par dalību projektā "PROTI un DARI 2.0".
  Jolanta Kalinka
 9. Par pašvaldības autoceļa reģistrēšanu un nosaukuma "Bauska–Priedītes" piešķiršanu.
  Aigars Sietiņš
 10. Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Rundāles apvienības pārvaldē.
  Ivars Čerļenoks
 11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Saulstari", Dāviņu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Dace Stubure
 12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Bauskas iela 1-28, Dāviņos, Dāviņu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Dace Stubure
 13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Kūdra 1"-2, Kūdrā, Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Dace Stubure
 14. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Kūdra 1"-9, Kūdrā, Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Dace Stubure
 15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Zvineļi"-2, Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Dace Stubure
 16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Upes iela 3-9, Bauskā nodošanu atsavināšanai.
  Dace Stubure
 17. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Luzikas", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Baiba Leitlante
 18. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 29A, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Baiba Leitlante
 19. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 16, Dimzukalnā, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Baiba Leitlante
 20. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas iela 6-18, Vallē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 21. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas ielā 27-6, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 22. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ceriņu ielā 10-2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 23. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 1"-30, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 24. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 4"-4, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 25. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 5"-15, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 26. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 5"-18, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 27. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 6"-2, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 28. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 6"-10, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 29. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 8"-2, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 9"-12, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 31. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 10"-8, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Misas kūdra 13"-13, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Pūpoli"-3, Taurkalnē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane
 34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Stūri", Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ligita Vasermane

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis