Datums 11. jūlijs, 2024
Laiks13.00
Vieta Bauska, Uzvaras iela 1

2024. gada 11. jūlijā plkst. 13:00

 1. Par Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu
  Ziņo: Valērijs Gabrāns, Uģis Saukums, Ivars Romānovs
 2. Par Bauskas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam īstenošanas 1. uzraudzības pārskata apstiprināšanu
  Ziņo: Dace Platonova
 3. Par Bauskas novada domes 2024. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 5 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Bauskas novadā" precizēšanu
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 4. Par Bauskas novada domes 2024. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 9 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā" precizēšanu
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis
 5. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas apvienības pārvalde" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
  Ziņo: Dace Šķiliņa
 6. Par projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu palielināšana Bauskas novadā" īstenošanu
  Ziņo: Antra Bagone
 7. Par līdzfinansējumu būvprojekta “Dreņģeru iebraucamās sētas pārbūve un restaurācija Plūdoņa ielā 26 A, Bauskā” izstrādei
  Ziņo: Jolanta Kalinka
 8. Par infrastruktūras objekta būvniecību zemes vienībā Ceriņu ielā, Bauskā ar pieslēgumu pie Pļavu ielas, Bauskā un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 9. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā
  Ziņo: Ilze Tijone
 10. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam “Vecumnieki VM Beibeži” Vecumnieku pagastā
  Ziņo: Jānis Strēlis
 11. Par nekustamā īpašuma “Skrāpju aramzeme", Vecumnieku pagastā apgrūtinājuma dzēšanu
  Ziņo: Jānis Strēlis
 12. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā "Lazdulejas", Īslīces pagastā
  Ziņo: Māris Šarķis

Komitejas priekšsēdētājs: Mārtiņš Mediņš