Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotā persona iesniedz kādā no Bauskas novada pašvaldības iestādēm: Bauskas, Iecavas, Rundāles vai Vecumnieku apvienību pārvaldēs vai tās nodaļās, rakstisku iesniegumu, norādot zemesgabala kadastra apzīmējumu, kurā paredzēta koku ciršana.
  Iesniegumam pievieno:
  1. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu, ja ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks;
  2. zemes robežu plānu vai situācijas plāna kopiju ar iezīmētu plānoto koku ciršanas vietu;
  3. rakstisku saskaņojumu ar zemes īpašniekiem, ja koku ciršana plānota kopīpašuma teritorijā;
  4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ja koku ciršana plānota daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītājā zemesgabalā.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Iesniegumu par koku ciršanu izskata Bauskas novada pašvaldības Koku ciršanas komisija.
  Komisija pirms lēmuma pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā,fotofiksāciju un uzmērīšanu, izvērtē iesniegtos dokumentus. Ja nepieciešams pieaicina ekspertus, izvērtē nepieciešamību rīkot publisku apspriešanu.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Bauskas novada teritorijā pēc Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" III daļas, kā arī papildus Bauskas novada pašvaldības Bauskas novada teritorijā noteiktos zaudējumu atlīdzības koeficientus par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētas un ciema teritorijā.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc zaudējuma atlīdzības samaksas izsniedz koku ciršanas atļauju.
  Koku ciršanas atļauja no izsniegšanas brīža ir derīga divus gadus. Ja koku ciršana saistīta ar būvniecību un būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte, tad atļauja koku ciršanai ir derīga, kamēr ir spēkā esošā būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

Uzziņas par pakalpojumu

Jānis Kalinka

Jānis Kalinka

Izpilddirektora vietnieks
janis.kalinka [at] bauskasnovads.lv

Valērijs Gabrāns

Vides speciālists
valerijs.gabrans [at] bauskasnovads.lv

Aigars Sietiņš

Rundāles apvienības pārvaldes vadītājs
aigars.sietins [at] bauskasnovads.lv

Lauris Mediņš

Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs
lauris.medins [at] bauskasnovads.lv