Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas uz noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju pašvaldībā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai:
  Iesniegumā ietver šādu informāciju:
  1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
  2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
  3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese( ja iespējams).
  Iesniegumam pievieno:
  1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
  2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
  3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus, ja tādi jāsaņem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā dienests izdod tehniskos noteikumus, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu;
  4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, - ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
  5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
  6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, -lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
  7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, - rakstisku saskaņojumu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
  Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
  Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevām zemes dzīļu izmantošanas jomā ( izņemot zemes dzīļu izmantošanu iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā un ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi).
  Nodeva jāpārskaita vienotā pašvaldības kontā:
  Bauskas novada pašvaldība:
  PVN reģ.nr.LV90009116223
  Banka:Valsts kase
  Konts:LV50TREL9802589008000

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc valsts nodevas apmaksas tiek izsniegta atļauja atbilstoši pieprasītāja izvēlei.

Uzziņas par pakalpojumu

Valērijs Gabrāns

Vides speciālists
valerijs.gabrans [at] bauskasnovads.lv