Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības administratīvajā teritorijā, fiziska vai juridiska persona iesniedz iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:
  1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
  2. realizējamo preču grupas;
  3. paredzētā tirdzniecības norises vieta,laiks un ilgums;
  4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  6. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
  7. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

  Tirdzniecības dalībnieks papildus augstāk minētajiem punktiem pievieno šādus dokumentus:
  1. speciālās atļaujas (licences) kopija, ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  2. tirdzniecības vietas fotofiksāciju vai skici, izvietojumu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā;
  3. ja tirdzniecība tiek plānota kādā no pašvaldības pilsētām – tirdzniecības vietas vizuālo dizaina risinājumu;
  4. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – pieturvietas fotofiksācija, objekta (transporta) novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā, objekta vizuālais dizaina risinājums;
  5. ja ielu tirdzniecību un tirdzniecības organizēšanu plānots veikt fiziskām vai juridiskām personām piederošos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās, papildus 4., 5. un 6. punktā noteiktajam, iesniedzams saskaņojums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi".
  Dokumenti iesniedzami vismaz piecas darba dienas pirms plānotās ielu tirdzniecības.
  Atļauja tiek izsniegta uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.
  Atļauja tirdzniecībai sabiedrisko pasākumu norises vietās tiek izsniegta uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz pasākuma norises laiku.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas komisija izvērtē saņemtos dokumentus un informē personu par lēmumu atteikt vai izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.
  Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas komisija atsaka izsniegt atļauju, ja:
  1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumiem Nr.440„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” un Bauskas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā”;
  2. komersants sniedzis nepatiesas ziņas atļaujas saņemšanai;
  3. tirdzniecības vietai, kuru plānots ierīkot kādā no pašvaldības pilsētām, ir neatbilstošs vizuālais dizaina risinājums;
  4. tirdzniecību plānots veikt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Lai saņemtu atļauju par ielu tirdzniecību publiskās vietās, ir maksājama pašvaldības nodeva saskaņā ar Bauskas novada domes 2022.gada 28.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā”.
  Nodeva iemaksājama pašvaldības kasēs vai pašvaldības norēķinu kontā.
  No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās un publiskos pasākumos atbrīvoti:
  1. tirdzniecības dalībnieki, kuri veic īslaicīga rakstura ielu tirdzniecību (ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomas normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība un kura realizē pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; meža reproduktīvo materiālu; pašu iegūtos svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai; lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objekti, kas reproducēti personiskām vajadzībām;
  2. tirdzniecības dalībnieki, kuri veic ielu tirdzniecību Bauskas novada pašvaldības ierīkotā tirdzniecības vietā un realizē pašu ražoto lauksaimniecības produkciju (grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotos floristikas izstrādājumus; izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus); savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; pašu izgatavotos amatniecības darinājumus;
  3. tirdzniecības dalībnieki, kuri ir Bauskas novadā reģistrētas fiziskas un juridiskas personas, kuras tirgo pašražoto produkciju;
  4. tirdzniecības dalībnieki, kuri realizē mājsaimniecību amatniecības produkciju vai pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus publiskos pasākumos, kuru mērķis ir popularizēt, tai skaitā demonstrējot prasmi tās izgatavot, minētās preces;
  5. tirdzniecības dalībnieki, kas veic alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē (īslaicīgas lietošanas objekts).

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai /sabiedriskai ēdināšanai publiskās vietās atbilstoši pieprasītāja izvēlei.

Uzziņas par pakalpojumu

Līga Kausiniece

Administratīvā departamenta vadītāja
liga.kausiniece [at] bauskasnovads.lv

Evita Grigorjeva

Juridiskās nodaļas vadītāja
evita.grigorjeva [at] bauskasnovads.lv