Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas saņemšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:
  1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
  2. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums;
  3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;
  4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta šāda informācija par tirdzniecības dalībnieku un pievienoti šādi dokumenti:
  4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
  4.2. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
  5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
  6. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
  Tirdzniecības dalībnieks papildus augstāk minētajiem punktiem pievieno šādus dokumentus:
  1. speciālās atļaujas (licences) kopija, ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  2. tirdzniecības vietas fotofiksāciju vai skici, izvietojumu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā;
  3. ja tirdzniecība tiek plānota kādā no pašvaldības pilsētām – tirdzniecības vietas vizuālo dizaina risinājumu;
  4. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – pieturvietas fotofiksācija, objekta (transporta) novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā, objekta vizuālais dizaina risinājums;
  5. ja ielu tirdzniecību un tirdzniecības organizēšanu plānots veikt fiziskām vai juridiskām personām piederošos nekustamajos īpašumos valsts nozīmes autoceļu aizsargjoslas teritorijās, papildus 4., 5. un 6. punktā noteiktajam, iesniedzams saskaņojums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi".
  Dokumenti iesniedzami vismaz piecas darba dienas pirms plānotās ielu tirdzniecības organizēšanas.
  Atļauja tiek izsniegta uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.
  Atļauja tirdzniecībai sabiedrisko pasākumu norises vietās tiek izsniegta uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz pasākuma norises laiku.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Atļauju izsniegšanas komisija izvērtē saņemtos dokumentus un informē personu par lēmumu atteikt vai izsniegt atļauju.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Lai saņemtu minēto atļauju par ielu tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās, ir maksājama pašvaldības nodeva. Nodeva iemaksājama pašvaldības kasēs vai pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar Bauskas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.21 „Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā”.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Uzziņas par pakalpojumu

Līga Kausiniece

Administratīvā departamenta vadītāja
liga.kausiniece [at] bauskasnovads.lv

Evita Grigorjeva

Juridiskās nodaļas vadītāja
evita.grigorjeva [at] bauskasnovads.lv