Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Līdzfinansējuma piešķiršana privātpersonai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai kārtējā gada apstiprinātā budžeta finanšu līdzekļa ietvaros. Līdzfinansējums tiek piešķirts tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izmaksu segšanai pieslēguma izveidei nekustamajā īpašumā. Pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma izbūvei ir 20 EUR par kanalizācijas pieslēguma izveides metru, un 100 EUR par skataku, bet ne vairāk kā 1500 EUR par pieslēgšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pretendents pēc pieslēguma izbūves iesniedz pašvaldībā iesniegumu “Par kompensāciju piešķiršanu izbūvētā ārējās kanalizācijas tīkla pieslēguma un izpildmērījuma izmaksām īpašumā”, pievienojot sertificēta mērnieka veiktu izpildmērījumu, kurš ir reģistrēts topogrāfiskās informācijas datu bāzē un ir noslēgts līgums ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.
  Ja līdzfinansējumu piešķir 100 % apmērā un pretendents (dzīvojamās mājas īpašnieks) ir deklarēts īpašumā, kuram plānots pieslēgums un atbilst kādai no pazīmēm:
  1. pretendenta mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss;
  2. maznodrošinātas personas statuss;
  3. pretendenta apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un vismaz trīs bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novadā;
  4. vai 2. grupas invaliditāti, vai pretendenta apgādībā ir persona ar šajā punktā minēto invaliditāti;
  5. politiski represēta persona;
  6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks.
  pašvaldībā iesniedz iesniegumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu 100 % apmērā ārējās kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvei un tā izpildmērījuma izmaksu segšanai īpašumā”.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pieteikumu izvērtēšanas komisija 30 darba dienu laikā izskata pieteikumus to iesniegšanas secībā. Komisija var pieprasīt papildus informāciju vai precizēt iesniegtos dokumentus.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.33 “ Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību.