Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai,nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņa samazinājumu un piešķiramā līdzfinansējuma apmēru, kā arī finansējuma piešķiršanas kārtību un apmēru mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.
Atbalstāmie pasākumi:
1.energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšana;
2.tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
3.energoefektivitātes pasākumu kopuma realizācija atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (fasādes siltināšana,ārdurvju bloku, logu atjaunošana vai nomaiņa koplietošanas telpās u.c.).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai projekta iesniedzēja pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus:
  1. reģistrācijas anketa;
  2. pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma kopija;
  3. pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija;
  4. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma kopija, par mājas energoefektivitātes pasākuma veikšanu;
  5. apsaimniekotāja, pakalpojuma sniedzēja izsniegtā izziņa par apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem;
  6. sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksas aprēķins;
  7. uzrādīt būvprojektu(oriģinālu), kas saskaņots Bauskas novada būvvaldē vai norādīt BIS sistēmā iesniegto informāciju;
  8. energoaudita atskaite vai energosertifikāts(ja ir);
  9. Bauskas novada būvvaldes saskaņojumi veicamajiem darbiem-
  jebkurā no Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem vai ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@bauskasnovads.lv.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Komisija izskata iesniegtos pieteikumus viena mēneša laikā un sagatavo atzinumu. Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.Komisijai vērtējot pieteikumu ir tiesības pieprasīt precizējošu informāciju.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Līdzfinansējumu izmaksā noslēdzot līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Līgums ar pašvaldību jānoslēdz 15 dienu laikā no paziņošanas brīža.
  Lai saņemtu līdzfinansējumu, līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz dokumenti, kas apliecina veicamos darbus un to izmaksas.

Uzziņas par pakalpojumu