Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām ietvaros tiek nodrošināts mājoklis, diennakts sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana vai uzlabošana. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām, kurām ir grūtības aprūpēt sevi vecuma, veselības stāvokļa vai funkcionālo spēju ierobežojuma dēļ un personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir tiesīgas saņemt:

 1. personas, kurām nav apgādnieku;
 2. personas, kuru apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi. Par objektīviem iemesliem tiek uzskatīti:
  1. apgādnieks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, kura nestrādā algotu darbu:
  2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  3. apgādnieks mācās vai studē un nestrādā algotu darbu un mācību režīma dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;
  4. apgādnieks saskaņā ar sociālā darba speciālista izvērtējumu tiek atbrīvots no samaksas par pakalpojumu.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv, pa pastu vai iesniedz klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Iesniegumam pievieno:

 1. ģimenes ārsta izziņa;
 2. psihiatra atzinums(attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem - noteikta invaliditāte);
 3. dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;
 4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests pieņem lēmumu par noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

Pakalpojuma saņemšana

Par pakalpojuma saņemšanu sazināties ar Sociālo dienestu.

Atgādinājums saņēmējam

Gadījumos, ja personai ir vairāki apgādnieki un apgādnieks ir atbrīvots no maksas par pakalpojumu, apgādniekiem, kuri sadarbojas ar Sociālo dienestu un kuriem ir jāmaksā par pakalpojumu, nosaka pakalpojuma samaksas apmēru proporcionāli apgādnieku skaitam. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu sedz pašvaldība.

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Ludiņa

Vecākā sociālā darbiniece sociālo pakalpojuma nodaļā
dace.ludina [at] bauskasnovads.lv

Oksana Bartkeviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums / DEĀVK pieprasījums vides novērtēšanai
oksana.bartkevica [at] bauskasnovads.lv