Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personai dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā. Tiesības saņemt pakalpojumu ir:

  1. vientuļiem pensionāriem, kuriem nav laulātā un apgādnieku, un kuriem, īpašumā nav dzīvojamās platības;
  2. I un II grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku vai tie ir nespējīgi viņus apgādāt, un kuru īpašumā nav dzīvojamās platības;
  3. pensijas vecuma personām, kurām ir traucētas sociālās funkcionēšanas spējas un nav dzīvošanai derīgas dzīvojamās platības, un kuru apgādnieki nav spējīgi viņus apgādāt;
  4. kā pagaidu dzīvojamā platība personām, kurām pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzama neatliekami (stihiskas nelaimes vai avārijas gadījumā).

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv, pa pastu vai iesniedz klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Pakalpojuma apstrāde

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Sociālajā dienesta pieprasītie dokumenti.

Pakalpojuma apmaksa

Pakalpojuma maksa tiek noteikta atbilstoši Bauskas novada domes apstiprinātam maksas pakalpojuma cenrādim.

Pakalpojuma saņemšana

Par pakalpojuma saņemšanu sazināties ar Sociālo dienestu Brīdinājums saņēmējam Pakalpojums tiek sniegts personām, ja tām nav par pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu īres maksas un/vai maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, parādu.

Uzziņas par pakalpojumu

Kristīne Brūvele

Vadītājas vietniece sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos
kristine.bruvele [at] bauskasnovads.lv

Zane Kuka

Vadītājas vietniece administratīvajos/sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos
zane.kuka [at] bauskasnovads.lv