Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā novada pilsētai vai tās daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai (funkcionālā zonējuma, apbūves noteikumu maiņai). Lokālplānojums groza Bauskas novada teritorijas plānojumu.
Bauskas novada pašvaldība uz ierosinātāja iesnieguma pamata sagatavo lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei, pakalpojuma līgumu lokālplānojuma administrēšanai, nosaka lokālplānojuma izstrādes vadītāju, vai atteikumu, ja iecere neatbilst Bauskas novada attīstības stratēģijai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai ierosinātu lokālplānojuma izstrādi un saņemtu darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei, lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska vai juridiska persona iesniedz iesniegumu, norādot teritoriju, kurai nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu, iesniedzot sekojošus dokumentus:
  1. iesniegums;
  2. attīstības priekšlikuma apraksts, tai skaitā būvniecības ieceres apraksts, ja nepieciešams;
  3. īpašumtiesību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī, ja ierosinātājs nav tās teritorijas īpašnieks, notariāli apliecinātu pilnvaru no lokālplānojumā iekļaujamo nekustamo īpašumu īpašniekiem;
  4. u.c. dokumenti, kas būtu vērā ņemami Darba uzdevuma sagatavošanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par detālpānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprina Bauskas novada dome.
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši norādītajam veidam:
  • klātienē Bauskas novada pašvaldībā;
  • elektroniski, izmantojot e-adresi;
  • elektroniski e-pastā ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu dzīvesvietas adresē.

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Platonova

Teritorijas plānotāja
dace.platonova [at] bauskasnovads.lv