Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bauskas novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa pilsētas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zonas vēsturiskās apbūves konservācija un restaurācija. Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības kārtējā gada budžetā mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Pieteikumu līdzfinansējumam var iesniegt vienu reizi gadā, bet ne vairāk kā 20 000 EUR piecu gadu periodā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Objekta īpašnieks Bauskas novada pašvaldībā iesniedz:

  1.  pieteikumu;
  2. dokumentu, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības attiecīgi rīkoties objekta īpašnieka,kopīpašnieka vārdā ( ja nepieciešams);
  3. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtu uzziņu par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām ēkas konservācijas/restaurācijas projektēšanai, ja līdzfinansējums nepieciešams būvniecības ieceres vai tam pielīdzināma dokumenta (konservācijas/restaurācijas programmas) sagatavošanai;
  4. tehnisko apsekojumu vai atzinumu, ja līdzfinansējums nepieciešams ēkas konstrukciju konservācijai/ restaurācijai;
  5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu būvniecības dokumentāciju, ja darbu veids to nosaka;
  6. izmaksu tāmi;
  7. darbu veikšanas termiņš.

Pakalpojuma apstrāde

Pieteikumus izvērtē Bauskas novada pašvaldības Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildinformāciju par plānotajiem darbiem un izpildītāja kvalifikāciju. Pieteikuma izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā no pieteikuma reģistrēšanas pašvaldībā.

Pakalpojuma saņemšana

Tiek sagatavots atzinums līdzfinansējuma piešķiršanai vai atteikšanai. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar Bauskas novada domes lēmumu. Līdzfinansējuma saņēmējs līgumā norādītajā termiņā iesniedz Bauskas novada administrācijā atskaiti par pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu, kurai pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti un veikto darbu apraksts/restaurācijas atskaite vai restaurācijas pase. Ja līdzfinansējuma saņēmējs līgumā norādītajā termiņā nav pabeidzis darbus vai veiktie darbi nav kvalitatīvi un neatbilst iesniegtajai dokumentācijai, viņš zaudē tiesības saņemt līdzfinansējumu.

Uzziņas par pakalpojumu