Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
7
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sapulču, gājienu un piketu izskatīšana kopā ar pasākuma organizatoru un lēmuma pieņemšana par atļauju rīkot sapulci, gājienu piketu, kā arī ieteikumu sniegšana par sapulces, gājiena, piketa rīkošanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Organizators iesniedz pieteikumu par sapulces,gājiena vai piketa rīkošanu Bauskas novada pašvaldībā, ja attiecīgais pasākums ir paredzēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
  Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
  Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.
  Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.
  Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.
  Pieteikumā norādāms:
  1. pasākuma veids (sapulce, gājiens, pikets);
  2. pasākuma mērķis;
  3. pasākuma datums, sākuma un beigu laiks;
  4. sapulces vai piketa vieta,gājiena maršruts;
  5. plānotais dalībnieku skaits;
  6. kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākumā netraucētu norisi;
  7. organizators(viens vai vairāki) un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu;
  8. pasākuma vadītājs;
  9. pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji.
  Pieteikumam pievieno:
  1. pasākuma norises vietas shēmu vai maršrutu;
  2. kārtības uzturētāju sarakstu ar viņu parakstiem, kas apliecina piekrišanu piedalīties pasākumā kārtības uzturētāja statusā, vai līguma kopiju, ja pasākuma organizators par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ir noslēdzis līgumu ar apsardzes komersantu;
  3. pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas atļauju izsniegšanas komisija pieņem lēmumu atļaujas izsniegšanai sapulces, gājiena, piketa rīkošanai vai atteikumu izsniegt atļauju.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Tiek izsniegta atļauja atbilstoši pieprasītāja izvēlei.

Uzziņas par pakalpojumu

Līga Kausiniece

Administratīvā departamenta vadītāja
liga.kausiniece [at] bauskasnovads.lv

Evita Grigorjeva

Juridiskās nodaļas vadītāja
evita.grigorjeva [at] bauskasnovads.lv