Mēnešalga:
1226 EUR
Valsts pārvalde
Darba vieta: Bauskas novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada bāriņtiesa” (reģistrācijas Nr. 90009413107) izsludina atklātu konkursu uz Bāriņtiesas locekļa (1 amata vieta) amatu Rundālē.

Prasības pretendentiem:

-          Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

-          sasniegts 30 gadu vecums;

-          vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;

-          ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;

-          valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

-          nevainojama reputācija;

-          Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu, ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu, neesamība;

-          bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Nepieciešamās prasmes, spējas un zināšanas:

-          zināšanas un izpratne par amata pienākumu izpildi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, bāriņtiesas vispārīgiem pienākumiem;

-          spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos, augsta stresa noturība;

-          augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;

-          teicamas prasmes darbā ar datoru;

-          B kategorijas autovadītāja apliecība;

Galvenie darba pienākumi:

-          sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai Bāriņtiesas sēdē;

-          sagatavot lēmuma projektus;

-          piedalīties Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;

-          pārbaudīt dzīves apstākļus personu dzīvesvietās, veikt noskaidroto apstākļu dokumentālu atspoguļošanu;

-          noskaidrot bērna viedokli;

-          sagatavot dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-          pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas;

-          pārstāvēt Bāriņtiesu tiesās, valsts un pašvaldības iestādēs;

-          veikt lietu ievadi informāciju BARIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-          veikt notariālās darbības;

-          veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Piedāvājam:

-          stabilu atalgojumu no 1226 euro (pirms nodokļu nomaksas);

-          sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

-          veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;

-          atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-          profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

-          darba vietu labiekārtotās telpās;

-          iespēju dot savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā;

-          atsaucīgu un zinošu kolektīvu.

Pretendentam jāiesniedz:

-  pretendenta dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

-  motivētu pieteikuma vēstuli, kura satur:

·         pieteikšanās motīvus, darba prioritātes, aprakstot bāriņtiesas darbam nepieciešamās un sev piemītošās spējas un darba devēja ieguvumus, pieņemot darbā attiecīgo pretendentu;

·         apliecinājumu atbilstībai Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī to, ka nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā minētie šķēršļi ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu;

·         apliecinājumu, ka pretendents piekrīt, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no IeM Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem.

-         Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajai daļai atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);

-         valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (nepilsoņiem).

Pretendents papildus var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas, atsauksmes.

Dokumentu iesniegšana:

-          personīgi Bauskas novada bāriņtiesā, Uzvaras ielā 6, Bauskā slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz bāriņtiesas locekļa amatu”;

-          nosūtot pa pastu, uz aploksnes norādīt “Konkursam uz bāriņtiesas locekļa amatu” (pasta zīmogs pēdējā konkursa pieteikšanās diena);

-          nosūtot uz Bauskas novada bāriņtiesas elektroniskā pasta adresi barintiesa@bauskasnovads.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus vai, izmantojot e-adresi vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.

Informācija par vakanci:

-          darbā stāšanās laiks: nekavējoties;

-          darba amata apraksts: pilna slodze;

-          darbs uz nenoteiktu laiku;

-          darba pienākumi veicami visā Bauskas novada teritorijā, pamatdarbavieta “Pilsrundāle 1”, Pilsrundāle, Rundāles pag. Bauskas nov.;

-          pieteikšanās termiņš: 2024.gada 26.februāris, plkst.17.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Papildus informācijai sazināties ar: Edīte Ķerģe-Karika – Bāriņtiesas priekšsēdētāja (tālrunis 63923915, e-pasts: edite.karika@bauskasnovads.lv).

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldībai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā tps://www.bauskasnovads.lv/lv/personas-datu-apstrades-pazinojums

Pretendentiem jāpiesakās līdz