Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Maijs

2023.gada 25.maijā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Informatīvs ziņojums par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Zemgales mutes veselības centrs" darbību 2022. gadā.
Ziņo: Dainis Rijkuris
Uzaicināti: Mirdza Lazda

3. Informatīvs ziņojums par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas slimnīca" darbību 2022. gadā.
Ziņo: Dainis Rijkuris
Uzaicināti: Margarita Epermane

4. Pārskata ziņojums par Bauskas novada bāriņtiesas darbu 2022.gadā.
Ziņo: Aija Stabule

5. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada bāriņtiesa" nolikumā.
Ziņo: Aija Stabule

6. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Uzvaras pamatskola" direktores Ilzes Ērgles atbrīvošanu no amata.
Ziņo: Ivars Romānovs

7. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Uzvaras pamatskola" direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Ieleja

8. Par festivāla "Bauska TASTE" 2023.gada dalības maksas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Dūmiņš

9. Par Bauskas novada pašvaldības konkursa "Bauskas novada Uzņēmēju gada balva" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Elita Priedniece
Uzaicināti: Baiba Valdmane

10. Par Bauskas novada pašvaldības konkursa "Īsteno savu ideju Bauskas novadā!" līdzfinansējuma piešķiršanas apstiprināšanu.
Ziņo: Elita Priedniece

11. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" apstiprināšanu.
Ziņo: Solveiga Gudkova

12. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" apstiprināšanu.
Ziņo: Ilona Spurķe

13. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes "Skaistkalnes vidusskola" sporta zāles maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Svetlana Vāverniece

14. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Kristīne Brūvele

15. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas apvienības pārvalde" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Normunds Vāvers

16. Par telpu Dzirnavu ielā 1, Iecavā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts".
Ziņo: Normunds Vāvers

17. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastā.
Ziņo: Līga Vasiļauska
Uzaicināti: Vita Grosberga

18. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā.
Ziņo: Ivars Čerļenoks

19. Par Bauskas novada pašvaldības Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaulīte" attīstības plāna saskaņošanu.
Ziņo: Daina Kadiševska

20. Par papildu finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumam.
Ziņo: Līga Briģe
Uzaicināti: Marija Abramčika

21. Par aizņēmumu projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam "Dartija" Iecavā" īstenošanai.
Ziņo: Ineta Bramane

22. Par projekta pieteikuma "Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā" iesniegšanu.
Ziņo: Ilze Tijone

23. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā.
Ziņo: Ilze Tijone

24. Par valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle ceļa posma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Ziņo: Agita Eglinska

25. Par zemes piekritību Bauskas novada pašvaldībai.
Ziņo: Jānis Strēlis

26. Par piekrišanas sniegšanu valstij piekritīgās zemes vienības 40940010020 statusa maiņai.
Ziņo: Jānis Strēlis

27. Par Skaistkalnes pagasta padomes 2008.gada 29.oktobra lēmuma Nr.13 atcelšanu.
Ziņo: Jānis Strēlis

28. Par atmežošanas atļauju nekustamajā īpašumā "Pintes" Vecsaules pagastā.
Ziņo: Dace Stubure

29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - Smaidas-13, Ozolaine, Vecsaules pagasts, Bauskas novadā dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu un nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Stubure

30. Par nekustamā īpašuma Ceriņu iela 8, Bauskā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Stubure

31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa "Lauktehnika 6"- 6, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novadā nodošanu atsavināšana.
Ziņo: Māris Šarķis

32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa "Lauktehnika 16"- 40, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Māris Šarķis

33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.13 "Misas Kūdra 1", Misa, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 "Misas kūdra 10", Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

35. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11 "Misas kūdra 12", Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

36. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12 "Silmači", Kurmenē, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

37. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 "Lieltenteni 2", Valles pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgus iela 2C-28, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ziedoņi 26", Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Neiberte

40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ziedoņi 40", Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Neiberte

41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Īslīces stacija 2", Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Neiberte

42. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mazbērtužas", Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Dace Neiberte

Domes priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Mačeks