Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Oktobris

2023.gada 26.oktobrī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
  Ziņo: Ivars Romānovs
 2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas muzejs" direktora iecelšanu amatā.
  Ziņo: Ivars Romānovs
  Uzaicināti: Aigars Urtāns
 3. Par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas komisijas sastāvā.
  Ziņo: Evita Grigorjeva
 4. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
  Ziņo: Juris Krievs
 5. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" apstiprināšanu.
  Ziņo: Mārīte Putniņa
 6. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par ēku numerācijas, ēku un nekustamo īpašumu nosaukumu plākšņu izvietošanu Bauskas novadā" apstiprināšanu.
  Ziņo: Agnese Strazdiņa
 7. Par Bauskas novada pašvaldības 2023.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.18 "Par teritoriju un būvju uzturēšanu Bauskas novadā" precizēšanu.
  Ziņo: Agnese Strazdiņa
 8. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.10 "Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā"" apstiprināšanu.
  Ziņo: Kristīne Brūvele
 9. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību "Cerību spārni".
  Ziņo: Dina Romanovska
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Cerību spārni".
  Ziņo: Dina Romanovska
 11. Par projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Bauskas novadā" īstenošanu.
  Ziņo: Antra Bagone
  Uzaicināti: Dina Romanovska
 12. Par projekta "Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Bauskas novadā" īstenošanu.
  Ziņo: Antra Bagone
  Uzaicināti: Dina Romanovska
 13. Par Bauskas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu.
  Ziņo: Elita Priedniece
 14. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas bērnu un jauniešu centrs" direktores mēneša darba algas likmes noteikšanu.
  Ziņo: Baiba Šumina
  Uzaicināti: Ilze Ērgle
 15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas pils muzejs" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu".
  Ziņo: Ruta Garklāva, Ilona Ozola
 16. Par atļauju SIA "Bauskas novada komunālserviss" atkritumu apsaimniekošanas darbībai Biržu ielā 8b, Bauskā, Bauskas novadā.
  Ziņo: Valērijs Gabrāns
 17. Par pašvaldības autoceļa reģistrēšanu un nosaukuma "Pilsrundāle - Spuldzes" piešķiršanu.
  Ziņo: Aigars Sietiņš
 18. Par zemes piekritību Bauskas novada pašvaldībai.
  Ziņo: Jānis Strēlis
 19. Par nekustamo īpašumu maiņu.
  Ziņo: Zigurds Kalējs
  Uzaicināti: Aija Fridrihsone
 20. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu "Skrīveri", Codes pagastā.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 21. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4072 004 0648 un 4072 004 0634 Mežotnes pagastā.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 22. Par grozījumu Bauskas novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, "Pāce 2", Pāce, Gailīšu pag., Bauskas nov., atsavināšanu".
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mūsas garāža 1", Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Laivu iela 12A, Bauskā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežezeriņi", Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ābolu lauks", Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceriņu lauks", Codes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mediņu gabals", Codes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Virsaiši 1"-3, Codes pagastā, Bauskas novadā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klētnieki", Brunavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baltas", Brunavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ezeri", Īslīces pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Māris Šarķis
 33. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā "Pāni", Svitenes pagastā.
  Ziņo: Dace Neiberte
 34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.23, dzīvojamajā mājā "Sēļi", Pilsrundāle, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Neiberte
 35. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30, dzīvojamajā mājā "Zemzari", Pilsrundāle, Rundāles pagasts nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Neiberte
 36. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Liepu iela 3", Viesturi, Viesturu pagasts nodošanu atsavināšanai.
  DZiņo: ace Neiberte
 37. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu īpašumā "Skrīveri", Iecavā, nodrošinot piekļuvi īpašumam "Kvieši", Iecavā.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Aveņu iela 7", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Aveņu iela 14/14A", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Vizbuļi 5", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Vizbuļi 7", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Vizbuļi 9", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mēmeles iela 18, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, 2/3 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Mēmeles iela 18 A, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, 2/3 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lejzeme", Skaistkalnes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mēmeles iela 23B, Skaistkalnes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Ceriņu iela 19, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 48. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 "Pūpoli", Taurkalnē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis