Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2023
Mēnesis
Augusts

2023.gada 31.augustā plkst. 09:00
Uzvaras iela 4, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
  Ziņo: Ivars Romānovs
 2. Par Bauskas novada pašvaldības aģentūras "Valles pašvaldības aģentūra" direktora Ziedoņa Jankuža atbrīvošanu no amata.
  Ziņo: Jānis Kalinka
 3. Par Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāva maiņu.
  Ziņo: Solveiga Gudkova
 4. Par izmaiņām Bauskas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas sastāvā.
  Ziņo: Mārīte Putniņa
 5. Par Bauskas novada pašvaldības 2024.gada budžeta prioritātēm.
  Ziņo: Indra Latviete
 6. Par noteikumu "Grozījums Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 24. novembra noteikumos Nr.12 "Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas noteikumi" apstiprināšanu.
  Ziņo: Indra Latviete, Aivars Okmanis
 7. Par naudas balvu piešķiršanu tautas mākslas kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un koncertmeistariem par kolektīvu sagatavošanu dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos un ieguldījumu kolektīvu sasniegumu sekmēšanā.
  Ziņo: Indra Latviete, Aivars Okmanis
 8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2021.gada 28.oktobra nolikumā Nr.17 “Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.
  Ziņo: Dace Strazdiņa, Indra Latviete
 9. Par Bauskas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Bauskas novada mobilās lietotnes izmantošanas un personalizētās iedzīvotāju kartes izsniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
  Ziņo: Laura Ārente
 10. Par Bauskas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums" apstiprināšanu.
  Ziņo: Laura Ārente
 11. Par Bauskas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm"" apstiprināšanu.
  Ziņo: Zane Kuka
 12. Par Bauskas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” precizēšanu.
  Ziņo: Gunita Vīgupa
 13. Par Bauskas novada domes 2022. gada 22. decembra lēmuma "Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Bauskas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" apstiprināšanu" atcelšanu.
  Ziņo: Ivars Romānovs
 14. Par Bauskas novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par teritoriju un būvju uzturēšanu Bauskas novadā" apstiprināšanu.
  Ziņo: Ivars Romānovs
  Uzaicināti: Dace Putna, Broņislavs Ostrovskis
 15. Par aizņēmumu transporta iegādei skolēnu pārvadāšanai.
  Ziņo: Ilona Spurķe
  Uzaicināti: Aivis Rimševics, Dace Šileika, Aivars Petruševics, Līga Vasiļauska
 16. Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bauskas novada komunālserviss”.
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis
  Uzaicināti: Dzintars Cāzers, Jānis Kalinka, Līga Vasiļauska
 17. Par tirgus statusa piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bauskas ielā 16, Vecumniekos.
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis
  Uzaicināti: Skaņa V SIA
 18. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.
  Ziņo: Zaiga Kārkliņa
  Uzaicināti: Ingūna Lāce, Agnese Čakša, Judīte Zeltiņa, Irīna Freimane, Rita Zvirbule, Aija Semjonova, Valija Vaina, Aivars Ķiņķevskis, Guntis Jurkevičs, Dagmāra Venclova
 19. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Griķu pamatskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
  Ziņo: Daiga Vīlipa
 20. Par SIA "KŪDRINIEKS" siltumenerģijas tarifa izmaiņām.
  Ziņo: Andis Kaspars
 21. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
  Ziņo: Elita Priedniece
 22. Par grozījumiem 2022.gada 28.aprīļa lēmumā "Par aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta "Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana" aktivitātes "Bauskas 2.vidusskolas ēkas vienkāršotā atjaunošana un ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana" īstenošanai".
  Ziņo: Ilze Munda
  Uzaicināti: Ilona Spurķe
 23. Par līdzfinansējumu Dreņģeru sētas avārijas stāvokļa novēršanai.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
  Uzaicināti: Mārīte Putniņa
 24. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā.
  Ziņo: Ilze Tijone
 25. Par nekustamā īpašuma "Noras" zemes vienības Īslīces pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  Ziņo: Māris Šarķis
 26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pansionāts", Īslīces pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa "Lauktehnika 17"- 77, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Skolas iela 6-6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novadā atsavināšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Podziņas", Bauskā atsavināšanu.
  Ziņo: Māris Šarķis
 30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Strauta iela 2", Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Stubure
 31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Priežu iela 8", Vecsaules pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Dace Stubure
 32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vecžabartu mežs", Gailīšu pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Uģis Volosovskis
 33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jurīšu mežs", Gailīšu pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: Uģis Volosovskis
 34. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā "Vīburi", Svitenes pagastā.
  Ziņo: Dace Neiberte
 35. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Mazmežotnes mežs", Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Dace Neiberte
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa "Mazbērstele 3" - 8, Mazbērstele, Rundāles pagasts, Bauskas novads atsavināšanu.
  Ziņo: Dace Neiberte
 37. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Dižmedīgas", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 6, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 7, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgus iela 7A-43, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 4-27, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Baiba Leitlante
 42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Strauta iela 11, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 43. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1 "Misas kūdra 4", Misa, Vecumnieku pagasts atsavināšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 44. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.10 "Misas kūdra 4", Misa, Vecumnieku pagasts atsavināšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 45. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 "Misas kūdra 8", Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 "Misas kūdra 10", Misa, Vecumnieku pagasts atsavināšanu.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.31 Stacijas iela 4, Misā, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 48. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14 Rīgas iela 6, Vallē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 49. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zālītes 2", Stelpes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane
 50. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6 "Silmači", Kurmenē, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai.
  Ziņo: Ligita Vasermane

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis