Veids
Sociālā aprūpe
Vieta
Rundāles pagasts

Centrā ir pieejamas:

  • Veļas magāšana;
  • Duša.

Brīvās dzīvojamās telpas Saulaines sociālajā centrā tiek izīrētas:

  • Vientuļajiem pensionāriem, kuriem īpašumā nav dzīvojamā platība;
  • Pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku vai tie r sociāli nespējīgi viņus apgādāt, un kuru īpašumā nav dzīvojamās platības;
  • Kā pagaidu dzīvojamā platība personām (ģimenēm), kurām pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzama neatliekami  llikumā ‘’Par palīdzībudzīvokļu jautājumu risināšanā’’ 14.panta minētajām personām, kamēr pienāk rinda;
  • Pensijas vecuma personām, kurām ir traucētas sociālās funkcionēšanas spējas un nav dzīvošanai derīga dzīvojamā platība, un kuru apgādnieki nav sociāli spējīgi viņus apgādāt;
  • Jaunām ģimenēm, kuras ir oficiāli reģistrējušas laulību (vismaz trīs mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas) un kuru īpašumā nav dzīvojamās platības;
  • Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu, valsts iestāžu darbiniekiem, kuru darba vieta ir Rundāles novada administratīvā teritorija un darba pienākumi saistīti ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu, neatkarīgi no personu deklarētās dzīvesvietas;
  • Personām, kurām nepieciešama sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošana vai uzlabošana, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Dzīvojamās telpas tiek izīrētas personām, kurām nav komunālo maksājumu parādi Rundāles novada domei un uz laiku, kas nav ilgāks par 1 gadu.