Jaunums
150 skolu pašpārvaldes izstrādās plānu psihoemocionālās veselības veicināšanai, mazinot Covid-19 radītās sekas

No 9. līdz 29. augustam, 150 Latvijas skolu pašpārvaldes piedalīsies trīs dienu mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai. Mācību laikā pašpārvalžu līderi un atbalsta persona-skolotājs apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, kā arī pārmaiņu vadību. Tāpat tiks izstrādāta īpaša Labbūtības ceļakarte – labsajūtas celšanas plāns savas skolas kopienai. Mācības notiks Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekta „Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

Trīs dienu mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai kopskaitā piedalīsies 150 skolas no visiem Latvijas novadiem – 44 no Vidzemes, 34 no Kurzemes, 27 Rīgas un Pierīgas skolas, 26 Latgales un 19 Zemgales skolas. Kopumā notiks 25 trīs dienu mācības Malnavā, Preiļos, Ogrē, Jelgavā, Valmierā, Jēkabpilī, Vaiņodē, Ventspilī un Liepājā. Mācības vadīs JSPA neformālās izglītības mācību vadītāji un jomas eksperti, bet vienu dienu nodarbības par psihoemocionālo labbūtību katrās mācībās vadīs psihologi no Pusaudžu resursu centra.

„Piesakoties projektam, jaunieši kā motivāciju visbiežāk minējuši attālināto mācību ietekmi uz saviem vienaudžiem – skolēni ir noguruši no darba pie datora un viedierīcēm, viņiem trūkst motivācijas gan skolas programmas apgūšanai, gan ārpusstundu aktivitātēm, kā arī nav iespēja socializēties ar vienaudžiem. Bieži skolēnu pašpārvaldes jau ir veikušas aptaujas skolā, un rezultāti rāda, ka jauniešu psihoemocionālais stāvoklis attālināto mācību laikā nav iepriecinošs. Tieši tāpēc skolu pašpārvalžu jaunieši kopā ar saviem skolotājiem vēlas apgūt jaunas zināšanas, kas palīdzētu sev un  skolas biedriem radīt drošu vidi, kurā var runāt par mentālās veselības problēmām un ar projekta palīdzību ieviest ilgtermiņa risinājumus skolēnu psihoemocionālās labbūtības uzlabošanai,” norāda Nils Mosejonoks, Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītājs.

„Mēs uzskatām, ka atbalsts, sapratne un palīdzība izglītības iestādē nozīmē daudz, to nevar paveikt tikai skolas vadība, darbinieki vai atbalsta personāls, skolas psihologu un sociālo darbinieku ieskaitot. Tāpēc vēlamies izglītoties un palīdzēt saviem vienaudžiem. Šis projekts mums palīdzēs saprast sevi un apkārtējos tā, lai varam saskatīt, kur nepieciešama palīdzība vai atbalsts,” tā par savu motivāciju iesaistīties projektā vēsta Salas vidusskolas jaunieši.

Projekta ietvaros psihologi radījuši Labbūtības žurnālu, kurā iztirzāti nozīmīgākie jautājumi par mentālo veselību; tās nozīmību; pazīmēm, kas var liecināt, ka jaunietis saskaras ar psihoemocionālām grūtībām; kā arī padomiem, ko darīt un kur vērsties dažādās situācijās. Tāpat ir tapis Labbūtības ceļakartes paraugs, kas palīdzēs katrai skolu komandai sagatavot savā skolā īstenojamās aktivitātes un pasākumus, lai celtu labsajūtas līmeni skolas kopienā.

Turpinot mācības, septembrī notiks vienas dienas tiešsaistes mācības jauniešu līderiem un atbalsta personām-skolotājiem. Savukārt, no oktobra līdz decembrim pašpārvalžu komandas, kas būs izstrādājušas skolas „Labbūtības ceļakarti”, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, īstenos to ieviešanas projektus savās skolās.

Projekts „Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos. Projekta laikā pašpārvalžu komandas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 372 000 euro. Jauniešu iniciatīvu projektu „Labbūtības ceļakarte” skolā īstenošanai kopējais finansējums - 144 000 euro. Detalizētākā informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Par Jaunatnes politikas valsts programmu

Jaunatnes politikas valsts programma 2021. – 2023. gadam ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. gadam mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim. Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definētajiem mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: „Erasmus+”; „Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem „Eurodesk”, „eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente