Jaunatne

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2024. gada 31. janvārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Tajā būs iespējams stiprināt pašpārvalžu attīstību, sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību, veicināt prasmes atpazīt un novērst mobingu, kā arī veidot atbalstošu un cieņpilnu skolas vidi.

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. “Kontakts” ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 gadiem kopā ar atbalsta personu būs iespējams:

  • piedalīties trīs dienu mācībās par līdzdalību un iniciatīvu projektu rakstīšanu;
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.

Kopumā iniciatīvā plānots iesaistīt līdz 126 izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām no dažādiem Latvijas novadiem un valstspilsētām, kā arī sniegt atbalstu 100 skolu iniciatīvu īstenošanai.

Iniciatīvā “Kontakts” aicinātas pieteikties izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trīs 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka vai cita mentora. Komandām mācībās jāizstrādā projekta ideja un jāiesniedz tā savas pašvaldības kontaktpersonai. Jauniešu ideju projektu konkursa īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 135 000 eiro.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas veicina:

  • aktīvu un sistēmisku pašpārvaldes darbību izglītības iestādē;
  • jauniešu pilsonisko līdzdalību;
  • izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā;
  • prasmes atpazīt un novērst mobingu, veidojot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu;
  • komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību.

Iniciatīva “Kontakts” plānota vairākos posmos.

  1. Pieteikšanās pašpārvalžu komandu mācībām norisinās no 17. janvāra līdz 31. janvārim, aizpildot anketu.
  2. No februāra līdz aprīlim komandām būs iespēja apmeklēt trīs dienu mācības, lai padziļinātu savas zināšanas par līdzdalību, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.
  3. Projekta pieteikumu iesniegšana notiks līdz 17. maijam, savukārt, projektu īstenošanu izglītības iestādes varēs uzsākt augustā.

Plašāk par iniciatīvu “Kontakts”

2023. gadā iniciatīvas projektu konkursā tika apstiprināti 34 projekti (93 skolu iniciatīvas), sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību, pašpārvaldes darbību un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti. Projektu dalībnieki īstenoja daudzveidīgas aktivitātes, piemēram, rīkoja pārgājienus, saliedēšanas pasākumus un/vai mācības, piesaistot mācību vadītājus, mentorus un dažādu jomu ekspertus.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros. Detalizētāka informācija par programmu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts””.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties: