Pašvaldība Uzņēmējdarbība Projekti

Aicinām piedalīties otrajā diskusijā “Vietējās pārtikas potenciāls kopienas tirgū un Zaļajos publiskajos iepirkumos”, kas tiek organizēta sadarbības projekta “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju” ietvaros 2024.gada 5.martā plkst.12:00 3.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Jau vairākus gadus Zemkopības ministrija uzsver to, cik svarīgi ir ikdienas uzturā lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus, jo tas veicina vietējās ekonomikas attīstību. Tas pozitīvi ietekmē apkārtējo uzņēmējdarbību, vienlaikus sniedzot ievērojamu ienākumu avotu vietējiem zemniekiem, tādējādi saglabājot dzīvotspēju daudzām mazām, vietējām lauku saimniecībām. Bet kā sekmēt to, lai vietējo zemnieku saražotā produkcija nonāk publisko iestāžu ēdienkartē?  Uz šo jautājumu mēģinājām kopīgi rast atbildes jau pirmajā diskusijā.

marts

Pirmajā tikšanās reizē klātesošos pētnieces  Agnese Hauka un  Lāsma Aļeksējeva iepazīstināja ar vietējās pārtikas potenciālu Zaļajos publiskajos iepirkumos (ZPI) un iemesliem kopienām iedziļināties īso pārtikas ķēžu sekmēšanai ZPI ietvaros. Tika sniegts arī iepriekš veiktu pētījumu un datu apskats.

Turpinājumā tika diskutēts par vietējās pārtikas pašnodrošinājumu un potenciālu Bauskas rajona partnerības darbības teritorijā. Klātesošie dalījās iepriekš veiktu publisko iepirkumu pieredzē un sadarbībā ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Kā būtiskākie šķēršļi tika minēti loģistika, grūtības pretendentiem aizpildīt iepirkuma dokumentāciju, birokrātiskais slogs, nav izdevīgas regulāras maza apjoma produkcijas piegādes skolām, nevar nodrošināt nepieciešamo iepirkuma līguma apjomu.

Kā būtiskākie izaicinājumi tika minēti negodīga ēdinātāju uzņēmumu rīcība Latvijā, kad publiskajā iepirkumā uzvarēts, iesniedzot bioloģisko saimniecību dokumentus, bet rezultātā no šīm saimniecībām produkcija netiek iepirkta, kā arī līgumu izpildē netiek piegādāta bioloģiski audzēta produkcija.

Izskanēja arī priekšlikumi īso piegādes ķēžu veicināšanai Bauskas teritorijā:

 • izzināt Siguldas novadā ieviesto praksi un konsultēties ar Raiti Rodiņu,
 • organizēt produkcijas “vietējo noietu” caur tiešo tirdzniecību,
 • organizēt vietējo loģistiku, veidojot kooperatīvu vai biedrību,
 • pašvaldībai organizēt tikšanos ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, izzināt viņu piedāvājumu, vēstīt par plānotajiem ēdināšanas vai produktu iepirkumiem.

Lai labāk izprastu situāciju, veicamās darbības un saskatītu labākos risinājumus, otrajā tikšanās reizē esam uzaicinājuši dalīties pieredzē ar veiksmes stāstiem, ieteikumiem un informēt par iespējām:

 1. Sadarbības platforma lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un ēdināšanas uzņēmumiem “AtverB2B”;
 2. NOVADA GARŠA - Latvijas saimniecību un mazo pārtikas ražotāju informatīvais katalogs un E-tirgus;
 3. Pieredze pašvaldības iepirkumos, preču piegādē un kvalitātes kontrolē, sertifikātu izsniegšanā dalībai ēdināšanas iepirkumos;
 4. Kooperatīva Ekoloģisks.lv pieredze publiskajos iepirkumos un vietējās produkcijas noieta veicināšana;
 5. LA 20 pasākums – Sadarbība pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai;
 6. Igaunijas prakse īso pārtikas piegādes ķēžu organizēšanā.

Turpinājumā apskatīsim Bauskas novada pārtikas nozari un pārtikas pašnodrošinājumu un turpināsim diskusiju par vietējās pārtikas pašnodrošinājumu un pašpatēriņa sekmēšanu.

Diskusijas mērkauditorija: pašvaldības pārstāvji (deputāti, vadība, Iepirkuma komisija, speciālisti, Izglītības iestāžu vadītāji) ēdinātāji, pārtikas ražotāji un pārstrādātāji.

Pieteikšanās diskusijai: https://ej.uz/ug1m  

Īsumā par projektu:
Projekts: Nr. 23-00-A019.332-000009 “Ceļā uz pašpietiekamu teritoriju”.
Sadarbības partneri: “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi”, Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”.
Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto pušu sadarbību.
Aktivitātes:

 • Apaļā galda diskusijas starp vietējām rīcības grupām, pašvaldību, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
 • Izglītojoši semināri par dažādām tēmām (sadarbība, kooperācija, kooperatīvu pieredze Latvijā līdz šim, bioloģiskie sertifikāti, “REKO ring”, īsās piegādes ķēdes, tiešā tirdzniecība, pašpietiekamība, jaunās paaudzes pārtika u.c.);
 • Pieredzes apmaiņas braucieni jeb tīklošanās starp sadarbības partneru teritoriju iesaistītajām pusēm;
 • Vietējo produktu lietošanas uzturā veicināšana – meistarklases ar sezonas produktiem, piesaistot atpazīstamu šefpavāru un/ vai uztura speciālistu;
 • Pašpietiekamības pētījums, kas ļaus saprast katras teritorijas kapacitāti un spēju nodrošināt vietējos iedzīvotājus un publiskās iestādes ar lokāli izaudzēto pārtiku;
 • Noslēguma pasākums.

Pētījuma izdevumi tiek segti no projekta līdzekļiem.