Der zināt
Aicinājums projekta «Atver sirdi Zemgalē» ietvaros izvērtētajiem projekta dalībniekiem pieteikties pakalpojumu saņemšanai

Projekta ietvaros izvērtētos dalībniekus, lai uzsāktu (vai turpinātu) saņemt projekta “Atver sirdi Zemgalē” apmaksātus Individuālajā atbalsta plānā iekļautos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aicinām vērsties Bauskas novada Sociālajā dienestā (adrese: Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901; e-pasts: socialais.dienests@bauska.lv ) ar atbilstošu iesniegumu. Kontaktpersona sociālā darbiniece Daiga Supe, tālr. +371 26803811; e-pasts: daiga.supe@bauska.lv.

Vēlamies arī informēt, ka projektā iesaistītajiem dalībniekiem ir mainīti vairāku pakalpojumu saņemšanas nosacījumi:

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un noteiktu invaliditāti.

1. Sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms bērniem ar FT, kam ir VDEĀVK atzinums par īpašu kopšanu:

līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) - līdz 200 stundām kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru; tai skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrādā) - līdz 40 stundām kalendāra mēnesī - saturīgai brīvā laika pavadīšanai;

no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot) - līdz 80 stundām kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru;tai skaitā (kā arī gadījumos, kad vecāks nestrādā) - līdz 40 stundām kalendāra mēnesī - saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

2.  Dienas aprūpes centra pakalpojuma segšanai bērniem ar FT  ir atcelts izmaksu apjoma ierobežojums.

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar FT ir atcelts 100 reižu skaita ierobežojums un turpmāk ir iespēja saņemt pakalpojumus, kas nepieciešami bērna veselības un sociālā stāvokļa uzlabošanai un ir norādīti atbalsta plānā,  neierobežotā daudzumā.

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem.

4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem ir atcelts 40 reižu skaita ierobežojums un turpmāk ir iespēja saņemt pakalpojumus neierobežotā daudzumā. Turklāt vairs nav noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma specifika, kas nozīmē, ka var izvēlēties veselības stāvoklim nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, piemēram, mākslas, mūzikas terapiju, psihologu, fizioterapiju u.c, kas noteikti atbalsta plānā.

Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un noteiktu invaliditāti.

5. Projektā iesaistītie cilvēki ar GRT var saņemt neierobežotu skaitu psihologa konsultācijas un citu speciālistu (fizioterapeita, ergoterapeita, mākslas terapeita, sociālā darbinieka u.c.)  konsultācijas un individuālo atbalstu, kā arī atbalsta grupu un grupu nodarbības. Visi pakalpojumu skaita ierobežojumi ir atcelti un pakalpojumi pieejami neatkarīgi no iepriekš saņemtā atbalsta reižu skaita un specifikas.

Vēršam uzmanību, ka projektā apmaksātus pakalpojumus varēs saņemt līdz 31.08.2023., tāpēc lūgums neatlikt pakalpojumu saņemšanu uz vēlāku laiku. Lai pakalpojumu saņemtu, ir jāgriežas sava novada sociālajā dienestā.

Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros Bauskas novada pašvaldībā tika izveidoti un darbību uzsākuši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi:

  • Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (Saulaines sociālais centrs, “Saulaines 10”, Saulaine, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3901);
  • Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Sarkanā skola" ar dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un dienas aprūpes centru pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (Bauskas iela 4, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV–3933)

Bauskas novadā kopumā:

  • dzīvo 226 bērni ar invaliditāti dēļ funkcionāliem traucējumiem, projektā ir iesaistījušies un individuālo vajadzību izvērtējums veikts 139 bērniem, bet tikai 93 bērni uz šo brīdi saņem projekta apmaksātus pakalpojumus;
  • dzīvo 468 cilvēki, kam dēļ garīga rakstura traucējumiem noteikta invaliditāte, projektā iesaistījušies un vajadzību izvērtējums veikts 94 cilvēkiem, bet uz šo brīdi tikai 42 persona saņem projekta apmaksātus pakalpojumus.

Vairāk informācijas sazinoties ar Natāliju Gerasimovu, projekta “Atver sirdi Zemgalē” koordinatori, e-pasts: natalija.gerasimonva@zpr.gov.lv ; tālr:  +371 65207419 un projekta vietnē www.atversirdi.lv.

 ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un bērniem ārpusģimenes aprūpē.