Pašvaldība
Apstiprina apvienoto Bauskas novada budžetu

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina konkursu uz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora amatu.

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora amatam pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas izglītības, profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

organizēt un atbildēt par pašvaldības darbu, doto uzdevumu izpildi, nodrošināt darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;organizēt domes lēmumu, domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, domes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi;domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskos, iepirkumu u.c. līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām un parakstīt ar līgumu izpildi saistītos dokumentus;organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu un iesniegt tos apstiprināšanai domei;dot rīkojumus pašvaldības izpilddirektora vietniekam, iestāžu vadītājiem, kontrolēt pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;sagatavot priekšlikumus domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;nodrošināt pašvaldības finanšu, personāla un citu resursu lietderīgu izmantošanu;veikt citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – Bauskas novada pašvaldībai, adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901;personīgi (slēgtā aploksnē) – Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā (darba laikā);elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: dome@bauska.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2021.gada 09.augustam (ieskaitot) plkst. 15.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora atlīdzību veido darba samaksa (mēnešalga) līdz 2441 euro, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā vai papīra formātā Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā.”