Pašvaldība Budžets
Budžets_2023

30.marta Bauskas novada domes sēdē apstiprināja 2023. gada budžetu. Budžets vērsts pašvaldības Attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanai – 22,7 miljoni eiro jeb vairāk nekā 25% no budžeta kopapjoma paredzēti attīstības projektu īstenošanai. Budžets nodrošina uzsākto investīciju projektu īstenošanu kā arī jaunu iniciatīvu īstenošanu.

Apstiprinātais budžets ir atbilstīgs pašreizējai sociālekonomiskajai situācijai. Salīdzinot ar 2022. gada budžetu, šajā ievērtēts gan būtisks energoresursu sadārdzinājums, gan ievērojams būvniecības izmaksu pieaugums.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums nosaka, ka pašvaldībām ir jānodrošina algu reforma līdz 2027. gadam, sasniedzot valsts pārvaldē strādājošajiem atalgojuma līmeni vidēji 80 procentu apmērā no atalgojuma apmēra attiecīgajā privātā sektora jomā. Arī Bauskas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu un paredzējusi finanšu līdzekļus vienotas un līdzsvarotas atalgojuma sistēmas attīstībai.

Kopējie budžeta resursi ir plānoti 94,3 milj. eiro apmērā, t. sk. pamatbudžeta ieņēmumi gandrīz 66 milj. eiro, aizņēmumu saņemšana – 14,1 milj. eiro, atlikums gada sākumā – 14,2 milj, eiro.

Budžets_ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākumu nodoklim – 44,8%, valsts budžeta transferti plānoti 38,8%, iestāžu ieņēmumi – 7,8%, nekustamā īpašuma nodoklis – 6,4%.

Kopējie izdevumi ir plānoti 93,4 milj. eiro, no tiem pamatbudžeta izdevumi 89,8 milj. eiro, aizņēmumu atmaksa - 3,6 milj. eiro. Plānotais atlikums gada beigās ir 858,8 tūkst. eiro, t. sk. vispārējo ieņēmumu atlikums 642,6 tūkst. eiro.

Pamatbudžeta izdevumos pamatfunkciju nodrošināšanai paredzēti 65,5 milj. eiro, Attīstības programmas izdevumiem – 22,7 milj. eiro. Ir paredzēts rezerves fonds 400 tūkst. eiro apmērā, līdzfinansējums projektu īstenošanai 471,3 tūkst. eiro un ārkārtas pasākumu izdevumiem ir atvēlēti 702 tūkst. eiro.

Budžets_izdevumi
Budžets_izglītība

 

Izglītības jomas izdevumi veido lielāko pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru – 42 185 027 eiro jeb 47% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem:

 • brīvpusdienas 1.-4. klašu izglītojamiem no valsts budžeta līdzekļiem 327 532 EUR, no pašvaldības budžeta līdzekļiem 1.-9. klašu un 5-6 gadīgo izglītojamiem 1 195 032 EUR
 • norēķini par citu novadu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem 465 770 EUR
 • izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana 900 244 EUR
 • pedagogu atlīdzība 9 983 117 EUR (no valsts budžeta līdzekļiem periodam no 01.01.2023. līdz 31.08.2023.) 4 066 688 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem (tai skaitā veselības apdrošināšana, redzes korekcijas līdzekļu iegāde)

Plānotā izglītības infrastruktūras attīstība:

 • Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve 5 479 522 EUR
 • Bauskas valsts ģimnāzijas un Bauskas 2. vidusskolas infrastruktūras attīstība 3 632 290 EUR
 • sporta skolas “Dartija” energoefektivitātes paaugstināšana 1 325 468 EUR
 • Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūve 897 162 EUR
 • bērnudārza ēkas iegāde (Rudzu iela 14A, Bauska) PII “Saulespuķe” darbības nodrošināšanai 408 240 EUR
 • Iecavas vidusskolas ēkas pārbūve 307 300 EUR (pabeigts)
 • Iecavas vidusskolas aktu zāles aprīkojuma iegāde 58 679 EUR
 • PII “Pasaulīte” grupas “Kamenītes” un koplietošanas telpu remonts 41 247 EUR; būvdokumentācijas izstrāde teritorijas labiekārtošanai 15 000 EUR un šķūņa jumta remonts 5 139 EUR
 • Skaistkalnes vidusskolai skolas ēkas pamatu ģeotehniskā izpēte 19 995 EUR
 • Bauskas Bērnu un jauniešu centra ēkai iekšējo gāzes vadu pārbūve 24 173 EUR
 • Valles pamatskolai sporta halles jumta remonts 11 258 EUR un ēdnīcas grīdas remonts 10 791 EUR
 • Iecavas pamatskolai aktu zāles tehniskā apsekošana un būvdokumentācijas izstrāde kapitālajam remontam 20 000 EUR
 • PII “Dartija” kāpņu remonts 10 420 EUR  un logu nomaiņa 9 525 EUR
 • Bauskas Valsts ģimnāzijai LED gaismekļu iegāde 7 540 EUR
 • Iecavas Mūzikas un mākslas skolai videoprojektora komplekta un ekrāna iegāde 7 190 EUR
 • Bauskas pilsētas pamatskolai videonovērošanas kameru ierīkošana 5 546 EUR
 • Vecumnieku vidusskolai papildu videokameru uzstādīšana 2 118 EUR
Budžets_sociālā aizsardzība

 

Izdevumi sociālajai aizsardzībai veido otro lielāko pamatbudžeta izdevumu sadaļu – 15 229 859 eiro ar īpatsvaru 17% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Nozīmīgākie sociālā atbalsta veidi

 • sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 331 742 EUR
 • garantētā minimālā ienākumu pabalsts 313 500 EUR
 • mājokļa pabalsts natūrā 308 160 EUR
 • mājokļa pabalsts naudā 157 100 EUR
 • pabalsts aizgādņiem 78 000 EUR
 • apbedīšanas pabalsts 70 500 EUR
 • bērna piedzimšanas pabalsts 68 000 EUR
 • pabalsts mājokļa pielāgošanai 42 400 EUR
 • pabalsts veselības aprūpei naudā 32 832 EUR
 • pabalsts veselības aprūpei natūrā 1 500 EUR
 • pabalsts politiski represētām personām 27200
 • pabalsts krīzes situācijā naudā 25 600 EUR
 • pabalsts uzturam natūrā 25200
 • pabalsts 50, 60 un 70 gadu kāzu jubilejā 21 400 EUR
 • pabalsts dzīves jubilejā 5600 EUR
 • pabalsts krīzes situācijā natūrā 1 600 EUR
 • pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 18 000 EUR
 • pabalsts ēdināšanai natūrā 6 825 EUR
 • pabalsts personai, kura atbrīvojusies no brīvības atņemšanas iestādes 1 090 EUR
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai 2 250 EUR

Pabalsti daudzbērnu ģimenēm:

 • pabalsts ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādēs 153 600 EUR
 • pabalsts ēdināšanai profesionālās un vispārējās izglītības iestādēs 72 000 EUR
 • pabalsts mācību gada uzsākšanai 69 850 EUR

Atbalsts sociālo pakalpojumu jomā:

 • samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumiem pieaugušām personām 848 892 EUR
 • samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumiem bērniem 411 157 EUR
 • aprūpe mājās 307 074 EUR
 • ģimeniskai videi pietuvināts bērnu aprūpes centrs Bauskā 172 150 EUR
 • daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Sarkanā skola” 215 035 EUR
 • dienas centrs „Iecavnīca” 53 442 EUR
 • veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Atvasara” 704 887 EUR
Budžets_darbs ar jaunatni
Budžets_Atpūta, sports un kultūra

 Atpūtas, sporta un kultūras pasākumiem plānoti 6,6 milj. eiro.

Kultūra:

 • kultūras iestāžu izdevumi 1 714 318  EUR
 • dažādu kultūras pasākumu organizēšana, kultūras darbinieku un tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzība 840 930 EUR
 • Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētki 191 346 EUR
 • transporta izdevumiem nokļūšanai uz sporta un kultūras pasākumiem 75 507 EUR
 • bibliotēku darbība 1 265 899 EUR
 • muzeju un novadpētniecības centru darbība 973 804 EUR, Mežotnes pilskalna kompleksa darbība 81 054 EUR.

Ieguldījumi kultūras infrastruktūrā:

 • daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” skatuves labiekārtošana” 27 992 EUR, ugunsdroša auduma skatuves aizkaru uzstādīšana skatuvei 16 621 EUR
 • Bārbeles tautas nama pagrabstāva remonts un apgaismojuma nomaiņa tautas nama telpās 25 667 EUR
 • būvprojekta izstrādei Vecsaules pagasta ēkas telpas daļas pielāgošanai Vecsaules bibliotēkas pārvietošanai 12 000 EUR
 • ugunsdrošas aizsargsienas uzstādīšana Īslīces kultūras namā 12 906 EUR
 • skaņas audiosistēmas iegāde Iecavas kultūras namam 2 414 EUR
 • Skaistkalnes magazīnas klēts arhitektoniskā izpēte un inventarizācija 1 480 EUR

Sports:

 • sporta pasākumu organizēšana 242 423 EUR
 • finansējums sportistiem izlašu un treneriem, kuri pārstāv pašvaldību valsts mēroga sporta pasākumos un citās valsts nozīmes sacensībās 116 884 EUR
 • līdzfinansējums Bauskas novada sportistiem dalībai starptautiskos sporta pasākumos 20 000 EUR
 • līdzfinansējums sporta sabiedriskajām organizācijām  79 100 EUR
 • naudas balvas par augstiem sasniegumiem sportā 15 000 EUR
Budžets_veselība
Budžets_Bauska
Budžets_Iecava
 • autoostas WC telpas remonts un pretvandālisma aprīkojuma uzstādīšana 6 200 EUR
 • Gruzduļu, Misas, Raņķu kapsētu digitalizācija 3 472 EUR
 • fasādes krāsojuma atjaunošana un teknes uzstādīšana Rosmes bibliotēkai 3 360 EUR
Budžets_Rundāle
 • disku golfa laukuma izveide Ziedoņu parka 22 970 EUR
 • būvdokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas “Kamenes” pārbūvei 18 000 EUR
 • koku atjaunošana alejā Pilsrundālē gar autoceļu V1002 5 300 EUR
Budžets_Vecumnieki
 • logu maiņa pašvaldības dzīvokļiem Rīgas 29A Vecumniekos 9 108 EUR  Misas kūdra  14-9 1 707 EUR
 • dzegas pārbūve, ieejas jumta rekonstrukcija Vecumniekos Rīgas ielā 29 3 154 EUR
 • būvdokumentācijas izstrāde ūdensapgādes izbūvei Centra ielā Kurmenē 3 000 EUR
 • nacionālo partizānu piemiņas vietas izveidošana Kurmenē (pēc iedzīvotāju iesnieguma) 2 000 EUR
 • 2 skursteņu remonts pašvaldības dzīvojamai ēkai “Svelmes” Taurkalnē 2 700 EUR
 • Skaistkalnes ambulances procedūru kabineta  kosmētiskais remonts 1 951 EUR                                             
Budžets_atbalsts

Sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai

Lai veicinātu sadarbību starp pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem, pašvaldība nolikuma ietvaros piešķir vienreizēju finansiālu atbalstu līdz 2500 EUR sabiedriskās organizācijas iniciatīvas īstenošanai. Līdzfinansējuma pieteikumu izskatīšanu un izvērtēšanu organizē Bauskas novada administrācijas Uzņēmējdarbības un mārketinga departaments. Kopējais šī gada finansējums sabiedrisko organizāciju iniciatīvu atbalstam 40 000 EUR.

 

Atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas publiskās ārtelpas uzlabošanai

Pašvaldība arī šogad atbalsta iedzīvotāju grupu un nodibinājumu iniciētu ideju īstenošanu publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai, pilnveidošanai un uzlabošanai, veicinot drošas un sakārtotas vides veidošanos pašvaldības teritorijā. Viena projekta īstenošanai iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 2000 EUR. Kopējais šajā gadā paredzētais finansējums ir 41 392 EUR.

Pieslēgumiem kanalizācijas tīkliem

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātpersonai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 1500 EUR par pieslēgumu. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem ar Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu apstiprināta komisija. Kopējais šī gada finansējums šim mērķim 6000 EUR.

Novada kultūras pieminekļu saglabāšanai

Bauskas novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs" un tā aizsardzības zonas vēsturiskās apbūves konservācijai budžetā plānotais finansējums šogad ir 15 000 EUR.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektiem

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem 2023. gadā pieejams atbalsts energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai 30 000 EUR apmērā.

Ir izstrādāts projekts līdzfinansējumu reglamentējošajiem saistošajiem noteikumiem „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”. Līdzfinansējums būs pieejams tiklīdz saistošie noteikumi stāsies spēkā.