Bauskas novada pašvaldība Budžets
attēls

28. decembra domes sēdē apstiprināts Bauskas novada pašvaldības uzturēšanas budžets. Par budžeta apjomu attīstības projektiem deputāti lems janvārī.

“Neskatoties uz to, ka nākamā gada budžeta izstrādei lielu izaicinājumu sagādāja gan minimālās algas apmēra pieaugums, gan izmaiņas pedagogu atalgojumā, kā arī papildu izdevumi jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu nodrošināšanai Slimnīcas ielā 4, Bauskā, un Baldones ielā, Iecavā, esam spējuši sabalansēt plānotos izdevumus un pieņemt stabilu uzturēšanas budžetu,” uzsvēra Aivars Okmanis, Bauskas novada domes priekšsēdētājs. “Līdzšinējā apmērā esam saglabājuši atbalstu visām pašvaldības īstenotajām brīvprātīgajām iniciatīvām, un tiks turpināta visu pakalpojumu sniegšana.”

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadā plānoti 65,74 milj. eiro, plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 9,36 milj. eiro un aizņēmumu līdzekļi 4,03 milj. eiro. Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai plānoti 79,13 milj. eiro, tai skaitā - pamatbudžeta izdevumi 74,65 milj. eiro, aizņēmumu pamatsummas atmaksa 4,15 milj. eiro. Plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 324 099 eiro.

attēls

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 2024. gadā plānoti 38,3 milj. eiro apmērā jeb 58,2% no pamatbudžeta ieņēmumu kopapjoma. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (51,6% no kopējiem ieņēmumiem) un nekustamā īpašuma nodoklim (6,4% no kopējiem ieņēmumiem).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze 2024. gadam ir 33,94 milj. eiro. Salīdzinot ar 2023. gada prognozi, palielinājums ir par 4,4 milj. eiro, kas liecina par ekonomiskās aktivitātes pieaugumu Bauskas novada teritorijā.

Bauskas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2024. gadam plānots 74,65 milj. eiro. Izdevumi paredzēti pašvaldības funkciju un uzdevumu veikšanai, budžeta finansēto pašvaldības institūciju, tai skaitā izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības iestāžu, sociālā dienesta un bāriņtiesas, centrālās administrācijas un apvienību pārvalžu darbības nodrošināšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citām brīvprātīgām iniciatīvām.

attēls

Joprojām būtiskākais izdevumu apjoms paredzēts izglītības jomai – 46,5% apmērā no budžeta izdevumu kopapjoma. Izdevumi paredzēti izglītības iestāžu uzturēšanai, ar izglītību saistīto pasākumu īstenošanai, izdevumi pedagogu un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību līdzekļu iegādei, Izglītības nodaļas un darba ar jaunatni nodrošināšanai.

Ēdināšanai plānoti izdevumi 1,8 milj. eiro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta līdzekļi 1,12 milj. eiro 1.-9. klašu un 5-6 gadīgo izglītojamo brīvpusdienām.

attēls

Norēķiniem par citu novadu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem plānoti 522 134 eiro, izglītojamo pārvadājumu nodrošināšanai – 864 313 eiro.

Sociālajām vajadzībām plānoti 9,83 milj. eiro jeb 13,2 % no pašvaldības pamatbudžeta.

Bauskas novada sociālā dienesta darba nodrošināšanai paredzēti 8,04 milj. eiro, no tiem sociāla rakstura maksājumiem ieplānoti 4,35 milj. eiro, kas ietver sociālās aprūpes iestāžu, krīzes centru un mājas aprūpes pakalpojumus, kā arī valsts noteiktos un pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālos pabalstus. Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Bauskas novada domes saistošie noteikumi. Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru darba nodrošināšanai Vecumniekos un Iecavā un to sniegtajiem pakalpojumiem budžetā ir ieplānoti izdevumi attiecīgi 221 944 eiro un 65 983 eiro. Dienas centra “Iecavnīca” darbībai paredzēti 58 670 eiro.

attēls

Bauskas novada Bāriņtiesas darba nodrošināšanai paredzēts finansējums 533 638 eiro apmērā, veco ļaužu un invalīdu pansionāta “Atvasara” darbības nodrošināšanai – 772 804 eiro. Izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem no valsts budžeta plānots saņemt un izlietot 30 420 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā plānots izlietot 8 milj. eiro jeb 10,7% no pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un teritoriju labiekārtošanai un uzturēšanai plānoti 6,7 milj. eiro, ielu apgaismošanai  625 720 eiro, pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanai 274 933 eiro.

Atpūtas, sporta un kultūras pasākumiem plānoti 6,57 milj. eiro jeb 8,8% no pašvaldības pamatbudžeta.

No tiem kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumiem plānoti 2,57 milj. eiro, novada bibliotēkām 1,397 milj. eiro, muzeju un novadpētniecības centra darbībai ir paredzēti 1,16 milj. eiro, amatiermākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai ir plānoti 541 221 eiro.

Dažādu sporta pasākumu organizēšanai ir plānoti 221 941 eiro. Sporta nodaļas darbības nodrošināšanai, novada sporta pasākumu organizēšanai un dalībai sporta pasākumos, biedrību, sporta komandu un individuālo sportistu atbalstam ir paredzēti 349 128 eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi plānoti 6,54 milj. eiro, t.i., 8,7% kopējos izdevumos, tai skaitā 400 000 eiro neparedzētiem gadījumiem un līdzekļi līdzfinansējumam jaunajiem projektiem. Vispārējo valdības dienestu izdevumos iekļauts arī finansējums līdzdalības budžeta projektu uzsākšanai.

Saskaņā ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, pašvaldība jau 2024. gadā paredzējusi lielākajai daļai darbinieku sasniegt likumā noteiktā atalgojuma minimālo līmeni. Pašvaldības darbiniekiem atalgojumu veidos bāzes mēnešalga un mainīgā daļa, ko ik gadu noteiks, pamatojoties uz individuālās kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeņa novērtējumu.

Valstī noteiktā minimālā atalgojuma pieauguma nodrošināšanai salīdzinājumā ar 2023. gadu ir plānoti papildu līdzekļi 0,5 milj. eiro apmērā. Lai segtu likumā paredzētā bāzes atalgojuma pieaugumu, papildus  paredzēti 1,7 milj. eiro. 2024. gada budžetā darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanai, tāpat kā 2023. gadā, ir plānoti 0,6 milj. eiro.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 6,33 milj. eiro apmērā (8,5% no pamatbudžeta izdevumiem), tai skaitā ceļu un ielu uzturēšanai 2,65 milj, eiro (Bauskas 1 616 601 eiro, ieskaitot tranzītielu uzturēšanai, Iecavas apvienības pārvaldei 332 576 eiro, Rundāles apvienības pārvaldei 214 633 eiro, Vecumnieku apvienības pārvaldei 490 346 eiro).

Budžeta izdevumos iekļauts plānoto investīciju apjoms to projektu īstenošanai, par kuriem jau ir pieņemti Bauskas novada domes lēmumi, ir 5 448 781 eiro. Par budžeta apjomu plānotajiem attīstības projektiem tiks lemts 2024. gada janvārī.

Atbalsta programmas

2024. gadā pašvaldība turpinās īstenot dažādas atbalsta programmas ar mērķi nodrošināt līdzfinansējumu gan sabiedrības iniciatīvu īstenošanai, gan līdzdalības veicināšanai dažādās aktivitātēs.

Atbalsts sabiedrības iniciatīvām

Prioritāro projektu sarakstu un finansējuma apjomu to īstenošanai apstiprinās 2024. gada sākumā, kad būs precizēts 2023. gada budžeta atlikums un būs pilnībā apzināts pieejamais finansējums.

Budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likumā, likumā Par pašvaldību budžetiem”, Likumā par budžetu un finanšu vadību, likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam” un Ministru kabineta noteikumos noteiktos pamatprincipus un prasības.

Pašvaldības budžets izstrādāts atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets.