Jaunums
Atgādinājums par gāzvadiem Bauskas novada teritorijā

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka Bauskas novada teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem Sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu, informējam par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos Sabiedrības gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos attiecībā uz materiāla publicēšanu lūdzam sazināties ar Komunikācijas daļas vadītāju Daci Baltābolu, rakstot uz e-pasta adresi: dace.baltabola@conexus.lv.

Vienlaikus lūdzam vērst uzmanību uz tādu dokumentu saskaņošanu kā zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti (zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni), zemes ierīcības projekti, topogrāfijas un būvniecības dokumentācija, pārbaudot, vai tajos ir uzrādītas pašvaldības teritorijā esošie gāzesvadi un gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli, un tiem noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ja šajā sakarībā rodas jautājumi, neskaidrības, nepieciešams precizēt minēto objektu izvietojumu, lūdzam sazināties ar Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta Tehnisko noteikumu un aizsargjoslu uzraudzības daļu, rakstot uz e-pastu: info@conexus.lv.

Detalizēta informācija par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā