Jaunums
Atjaunots Gailīšu pagasta autoceļa posms

Būvuzņēmējs SIA “Baltijas Būve” pabeidzis pašvaldības vietējās nozīmes autoceļa A10 Čikstes –Muzejs – Kaulbrieži posma atjaunošanas būvdarbus 780 m garumā atbilstoši SIA “DDP” izstrādātajai apliecinājuma kartei. Atjaunota ir ne tikai ceļa brauktuve, bet arī sakārtota ceļam piegulošā teritorija, labiekārtotas pie ceļa atrodošās virszemes ūdens atvades sistēmas – grāvji, caurtekas. Izveidota arī zaļā infrastruktūra – izveidoti koku un krūmu stādījumi no 160 stādu vienībām. Teritorijas apstādījumi veidoti no irbeņlapu fizokarpa, pelēkās spirejas, Ungārijas ceriņa, krastu kļavas un spārnotā segliņa stādiem.

Gailīšu pagasta pašvaldības vietējā autoceļa pārbūve ne tikai nodrošinās pašvaldības degradēto teritoriju sakārtošanu, radīs iedzīvotājiem ērtu un drošu publisko ārtelpu, bet arī veicinās komercdarbības attīstību, nodrošinot klientu piekļuvi līdzās esošajiem uzņēmumiem SIA “Uzvara Lauks” un SIA “LRS Mūsa”.

Atjaunoto teritoriju atzinīgi novērtējuši arī vietējie Gailīšu pagasta Uzvaras ciema iedzīvotāji, jo Uzvaras ciems kļuvis vēl par vienu teritoriju sakoptāks, estētiski pievilcīgāks.

Autoceļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana veikta projekta “Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai”, Nr.5.6.2.0/21/I/001 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ceturtās kārtas projekta ietvaros.

Vairāk par projektu. 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Laine Baha