Pašvaldība
Bauskas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

2021. gada 27. maijā Bauskas novada domes deputāti sanāca uz pēdējo kārtējo domes sēdi šajā sasaukumā. Plānots, ka 17. jūnijā vēl tiks organizēta ārkārtas sēde, bet ar 1. jūliju darbu sāks jaunā Bauskas novada dome 19 deputātu sastāvā.  
Šajā sasaukumā deputāti kopumā aizvadījuši 82 domes sēdes, no tām 34 bijušas ārkārtas domes sēdes un 48 kārtējās domes sēdes. Sēdēs pieņemti 2080 lēmumi.

Šoreiz Bauskas novada domes sēdes darba kārtībā bija iekļauti 38 jautājumi. Vairāk kā puse no tiem bija jautājumi, kas saistīti ar darījumiem ar pašvaldības nekustamo īpašumu – noma, atsavināšana, īpašuma tiesību izbeigšana, kā arī jautājumi par pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo platību izīrēšanu.

26.aprīļa domes sēdē deputāti atbalstīja projektu „Pārupes ielas pārbūve Bauskā”. Projektā paredzēts pārbūvēt Pārupes ielas posmu no Īslīces ielas līdz Rožu ielai 279 m. Ielas klātne ir ļoti sliktā stāvoklī, segums grants un betona plāksnes, nav nodrošināta ūdens atvade no ceļa seguma. Brauktuvi izmanto uzņēmēji un iedzīvotāji, tai skaitā mikrozaļumu audzētāji, atrodas LPKS „Latraps” teritorijā. Saskaņā ar šo lēmumu, šajā domes sēdē deputāti lēma par aizņemšanos Valsts kasē projekta īstenošanai. Kopējās projekta izmaksas (ar pievienotās vērtības nodokli) atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam ir 88 743,83 EUR, t.sk. būvdarbi 85 311,18 EUR, būvuzraudzība 3 432,65 EUR. Projekta pieteikums ir iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai un valsts aizdevuma 72 514,50 EUR izsniegšanai. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 16 229,33 EUR. 

Bauskas muzejs ir veicis iepirkumu par pagraba pārseguma pārbūvi Bauskas muzeja ēkas daļā Kalna ielā 6, Bauskā. Uz šo domes sēdi izskatīšanai bija sagatavot lēmuma projekts par atļauju slēgt līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu SIA „Cascade mining”. Domes deputāti atbalstīja līguma slēgšanu par līguma summu 23 813,34 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pārbūvi telpās iecerējis arī SIA „Zemgales mutes veselības centrs” (turpmāk – ZMVC). Līdz ar deinstitucionalizācijas projekta 2.kārtas īstenošanu ēkā Slimnīcas ielā 4, ZMVC platība samazinās par nelielu, bet iestādes funkcionēšanai nozīmīgu daļu, tādēļ šīm telpām jārod vieta atlikušajā platībā. Tā kā ZMVC telpas nomā no pašvaldības, tad gala lēmumu par atļauju veikt telpu pārbūvi pieņem kapitāldaļu turētājs - Bauskas novada dome. Bauskas novada domes deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, ļaujot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Zemgales mutes veselības centrs” noslēgt būvprojekta izstrādes līgumu par nedzīvojamās ēkas Slimnīcas ielā 4, Bauskā telpu pārbūvi.

Lai veicinātu sadzīves notekūdeņu kanalizācijas pakalpojumu attīstību Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā, ir sagatavots būvprojekts „Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūve Strēlnieku ciemā, Mežotnes pag., Bauskas nov.,” kā alternatīvs risinājums izstrādāts Strēlnieku ciemā savākto notekūdeņu attīrīšanu novadīt uz Anckaišu NAI, kur ir izbūvētas pietiekošas jaudas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu par sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūves Strēlnieku ciemā būvuzraudzību, būvniecību un autoruzraudzību. Bauskas novada dome lēma piešķirt pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” no Bauskas novada pašvaldības 2021.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem  77 848 eiro projekta „Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūvi Strēlnieku ciemā, Mežotnes pag., Bauskas nov.” īstenošanai. 

Šajā domes sēdē deputāti lēma arī par Mežotnes pils gājēju pontonu tilta pār Lielupi pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā no valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”. Tika pieņemts arī lēmums, rīkot apbūves tiesību mutisku izsoli komercdarbības attīstībai Biržu ielā 86, Bauskā. Minētā teritorija atrodas Bauskas Industriālajā un loģistikas parkā. Bauskas novada domē saņemts Slovēnijas uzņēmuma „Postaljanje kovinskih konstrukcij” iesniegums ar lūgumu piešķirt apbūves tiesību uz pašvaldības nekustamo īpašumu Biržu ielā 86, Bauskā. Uzņēmums plāno uzbūvēt Bauskas industriālajā parkā angāru 2500 m² platībā. Angāra telpas tiks iznomātas uzņēmējiem noliktavu un ražošanas telpu vajadzībām. 

Domes sēdē deputāti atbalstīja arī sagatavoto lēmumprojektu par 404,62 EUR piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājas Lāčplēša iela 1 energoaudita samaksai. Līdzekļi piešķirti no budžeta programmas „Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi”. Bauskas novada domē tika saņemts iesniegums no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 1 pilnvarotās personas, par to, ka iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, tāpēc ir nolēmuši veikt pilnu mājas renovāciju, kas uzlabos dzīves apstākļus un ietaupīs energoresursus. Pirms mājas renovācijas un būvprojekta izstrādes ir jāveic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšana, ēkas enegoaudita un energosertifikāta sagatavošana.

Deputāti atbalstīja finansējuma piešķiršanu Bauskas novada sportistam Emīlam Starodubcevam 860 eiro apmērā, tai skaitā 430 eiro dalības maksai, viesnīcas izdevumu un ēdināšanas izdevumu samaksai, 430 eiro transporta izdevumiem Eiropas čempionātā stenda šaušanā. Tāpat tika atbalstīta arī finansējuma piešķiršana veterānu florbola komandai „Bauska” 1900 eiro apmērā, tai skaitā  900 eiro dalības maksai un 1000 eiro viesnīcas izdevumu samaksai dalībai starptautiskajā turnīrā Prāgā, Čehijā. Turnīrs norisināsies no 11.-13. novembrim. 

Šovasar līdzīgi kā pagājušajā vasarā, spītējot pandēmijai, notiks festivāls „Vivat Curlandia!” – ir pārliecināti festivāla organizatori. Balstoties uz šo pārliecību, Bauskas novada pašvaldībā 2021.gada 20.janvārī saņemts SIA „Rīgas Senās Mūzikas centrs” direktora Māra Kupča finansējuma pieprasījums par Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāla „Vivat Curlandia!” organizēšanu Bauskā no 2021. gada 17. līdz 18.jūlijam, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt festivāla organizēšanu. Bauskas novada domes atbalstīja izteikto lūgumu un piešķīra 6000 EUR lielu finansējuma festivāla organizēšanai.

Domes sēdes noslēgumā deputāts Valdis Veips kolēģiem bija sagatavojis nelielu izklaides sadaļu, citējot darba gaitā pierakstītus deputātu un citu klātesošo citātus. Ar šo sadaļu ikviens var iepazīties Bauskas novada pašvaldības Youtube kanālā 27.maija domes sēdes ierakstā. 

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja